Oznámenie č. 275/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990 do30.06.2005
Zrušený 252/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 ods. 1 dňom 1. júla 1990.

275

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. júna 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 ods. 1 dňom 1. júla 1990. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje z 5. decembra 1975 vyhlásená č. 34/1976 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy

Vláda Československej socialistickej republiky
a
vláda Rakúskej republiky

vedené prianím uľahčiť a prehĺbiť spoluprácu bezpečnostných orgánov oboch zmluvných strán pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a pri zaisťovaní bezpečnosti v cestnej doprave

dohodli sa na tomto:

I . ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú v rozsahu ustanovení tejto Dohody spolupracovať a poskytovať si pomoc pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a pri zaisťovaní bezpečnosti v cestnej doprave.

Článok 2

Zmluvné strany si poskytujú navzájom pomoc na žiadosť; bez žiadosti, ak sa predpokladá záujem druhej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Pri vybavovaní žiadostí sa použije právny poriadok dožiadaného štátu. Pokiaľ je to zlučiteľné so zásadami právnych predpisov o konaní dožiadaného štátu, môžu sa však na požiadanie dožadujúceho štátu použiť jeho odlišné predpisy o konaní.

(2) Právomoci bezpečnostných orgánov sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 4

Každá zmluvná strana si uhrádza náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci.

Článok 5

Pri vykonávaní tejto Dohody sa všetok služobný styk uskutočňuje priamo medzi Federálnym ministerstvom vnútra Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky.

Článok 6

(1) Žiadosti o pomoc a vzájomná výmena informácií sa odovzdávajú písomne; v prípade naliehavosti ústne s tým, že sa následne písomne potvrdia.

(2) Každá zmluvná strana používa svoj jazyk.

(3) S informáciami označenými jednou zmluvnou stranou ako dôverné musí druhá zmluvná strana zaobchádzať ako s vlastnými dôvernými informáciami. Bez výslovného súhlasu sa nesmú ďalej odovzdávať.

II . ČASŤ

SPOLUPRÁCA A POMOC PRI PREDCHÁDZANÍ A ODHAĽOVANÍ SÚDNE TRESTNÝCH ČINOV

Článok 7

Pomoc podľa tejto Dohody zahŕňa najmä:

1. Vzájomnú informáciu o okolnostiach, ktorých znalosť môže prispieť k zabráneniu alebo odhaleniu súdne trestného činu alebo k objasneniu podozrenia z takého činu.

2. Zisťovanie miesta pobytu osôb podozrivých zo spáchania súdne trestného činu na území druhej zmluvnej strany, ako aj miesta pobytu ušlých a nezvestných osôb, ak nemožno vylúčiť, že sa stali obeťou súdne trestného činu.

3. Zisťovanie miesta pobytu a predbežné zadržanie:

a) osôb vyšetrovaných pre súdne trestný čin, ktoré utiekli z vyšetrovacej väzby alebo z miesta predbežného zadržania, osôb ušlých z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochranného opatrenia spojeného s obmedzením slobody;

b) maloletých osôb, ak sú hľadané na žiadosť ich rodičov alebo osôb, ktorým sú zverené do výchovy alebo do opatrovníctva, ušlých chovancov alebo duševne chorých osôb, a to za účelom zabránenia súdne trestným činom.

4. Súčinnosť pri identifikácii osôb uvedených v bodoch 2 a 3 a poskytovanie si ich fotografií a daktyloskopiských odtlačkov prstov.

5. Súčinnosť pri identifikácii neznámych mŕtvol.

6. Pátranie po predmetoch, na ktorých alebo ktorými bol na území druhej zmluvnej strany spáchaný súdne trestný čin, ako aj ich zaistenie.

Článok 8

(1) Orgány uvedené v článku 5 tejto Dohody si budú vymieňať skúsenosti a spolupracovať pri organizácii a taktike predchádzania a odhaľovania obzvlášť nebezpečných súdne trestných činov, najmä na úseku:

a) trestných činov proti životu a zdraviu, včítane prejavov medzinárodného terorizmu;

b) kriminality v oblasti omamných látok;

c) falšovania platidiel;

d) krádeží umeleckých predmetov a automobilov.

(2) Orgány uvedené v článku 5 tejto Dohody si budú ďalej vymieňať skúsenosti o používaných metódách, prostriedkoch a kriminalistickej technike.

(3) Výmena skúseností zahŕňa i odovzdávanie odbornej literatúry a iných publikácií v záležitostiach, ktoré sú predmetom tejto Dohody.

Článok 9

(1) Pomoc sa neposkytuje ak:

a) čin, ktorého sa žiadosť týka, nie je podľa práva dožiadaného štátu súdne trestným činom;

b) vybavenie žiadosti by mohlo byť zásahom do zvrchovanosti dožiadaného štátu, ohroziť jeho bezpečnosť, priečiť sa zásadám jeho právneho poriadku alebo porušiť iné podstatné záujmy dožiadaného štátu;

c) sa o ňu žiada pre čin, ktorý je podľa názoru dožiadaného štátu trestným činom politického charakteru, pri ktorom so zreteľom na všetky okolnosti prípadu, najmä spôsob spáchania, použité alebo zamýšľané prostriedky alebo závažnosť vzniknutých alebo možných následkov, neprevažuje kriminálny charakter;

d) čin, ktorého sa žiadosť týka, je podľa názoru dožiadaného štátu vojenským trestným činom;

e) čin, ktorého sa žiadosť týka, spočíva podľa názoru dožiadaného štátu výhradne v porušení predpisov o daniach a dávkach, monopolných alebo devízových predpisov alebo predpisov o hospodárení s tovarom alebo o zahraničnom obchode;

f) čin, ktorého podstata podľa názoru dožiadaného štátu v súlade s jeho právnym poriadkom spočíva výlučne v porušení predpisov o dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

(2) Ak sa právna pomoc neposkytne úplne alebo sčasti alebo ak sú prekážky vybavenia žiadosti, upovedomí sa o tom s uvedením dôvodov dožadujúci orgán.

Článok 10

Za účelom objasnenia podozrenia zo spáchania súdne trestného činu, odbornej konzultácie a pomoci po dohode orgánov uvedených v článku 5 tejto Dohody môžu byť ich zástupcovia prítomní na území druhej zmluvnej strany; nie sú však oprávnení vykonávať úradnú činnosť.

Článok 11

(1) Na žiadosť sa umožní osobám urýchlene sa dostaviť na miesto identifikácie na územie druhej zmluvnej strany. Náklady s tým spojené uhradí dožadujúca zmluvná strana.

(2) Tieto osoby nesmú byť na území druhej zmluvnej strany trestne stíhané ani vzaté do väzby ani inak podrobené obmedzeniu osobnej slobody pre súdne trestný čin spáchaný pred vstupom na jej územie alebo z iného dôvodu, ktorý nastal skôr, ak ich prítomnosť už nie je potrebná a bez meškania opustia územie dožadujúcej zmluvnej strany v čase určenej pre návrat.

III . ČASŤ

SPOLUPRÁCA PRI ZAISŤOVANÍ BEZPEČNOSTI V CESTNEJ DOPRAVE

Článok 12

(1) Orgány uvedené v článku 5 v tejto Dohode sa budú vzájomne informovať a poskytovať si analýzy a výsledky výskumov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky a prostriedkov slúžiacich na jej zaisťovanie. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa najmä:

a) výmenu informácií o okolnostiach dôležitých pre cestnú premávku, ako sú hustota premávky, poruchy prevádzky, mimoriadne vplyvy počasia a opatreniach – ako obchádzky, obmedzenie premávky – ktoré sa uskutočňujú v záujme plynulej premávky a na uľahčenie premávky cez štátne hranice;

b) výmenu informácií o získaných skúsenostiach z oblasti organizácie a riadenia cestnej dopravy;

c) výmenu informácií o formách a výsledkoch predchádzania dopravnej nehodovosti;

d) výmenu skúseností z postupu pri vyšetrovaní dopravných nehôd a z organizácie záchrannej služby na mieste nehody;

e) výmenu informácií o platných dopravných predpisoch a o ich zmenách.

(2) V záležitostiach zaisťovania bezpečnosti v cestnej doprave sa uskutočňuje všetok služobný styk priamo medzi orgánmi uvedenými v článku 5 tejto Dohody. Tieto orgány si vzájomne oznámia iné príslušné orgány, ktoré tiež budú vykonávať výmenu informácií podľa odseku 1 písm. a).

IV . ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Zástupcovia orgánov uvedených v článku 5 tejto Dohody sa stretnú aspoň raz ročne na prerokovanie všetkých otázok, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody.

Článok 14

Táto dohoda sa nedotýka záväzkov obsiahnutých v iných dvojstranných zmluvách, najmä v Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach z 18. novembra 1982 a v Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní z 18. novembra 1982 a v mnohostranných zmluvách.

Článok 15

(1) Táto Dohoda nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámia, že sú splnené vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody.

(2) Táto Dohoda zostáva v platnosti, pokiaľ ju jedna z oboch zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie. V tomto prípade Dohoda stráca platnosť uplynutím 6 mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Článok 16

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje z 5. decembra 1975.

Dané v Prahe 21. júna 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

JUDr. Vratislav Vajnar v. r.

minister vnútra ČSSR

Za vládu

Rakúskej republiky:

dr. Karl Blecha v. r.

spolkový minister vnútra Rakúskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.