Vyhláška č. 274/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990
Účinnosť od 29.06.1990

274

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v dohodě s příslušnými ústředními a odborovými orgány stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Organizace jsou povinny při sepsání záznamu o úrazu postupovat podle příloh č. I, II a III této vyhlášky.

(4) Pokud organizace používají nebo chtějí používat jiný doklad než uvedený v příloze I sloužící k přípravě (ke sběru) dat o pracovních úrazech pro zpracování prostředky výpočetní techniky, musí takový doklad obsahovat verbální informace alespoň v rozsahu uvedeném v příloze I. Použití jiného dokladu oznámí organizace neprodleně orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 5 odst. 4 písm. d) zní:

d) příslušnému odborovému svazu, hromadný úraz též Českomoravské komoře Československé konfederace odborových svazů nebo Konfederaci umění a kultury nebo příslušnému okresnímu výboru Českomoravského rolnického družstevního svazu, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo Svazu českých a moravských výrobních družstev, jde-li o výrobní družstvo, nebo Svazu českých a moravských bytových družstev, jde-li o organizaci bytového družstevnictví.“.

3. V § 5 odst. 4 se vypouští ustanovení písmena f).

4. V § 7 odst. 3 písm. a) zní:

a) příslušnému odborovému svazu a jde-li o hromadný pracovní úraz též Českomoravské komoře Československé konfederace odborových svazů nebo Konfederaci umění a kultury nebo příslušnému okresnímu výboru Českomoravského rolnického družstevního svazu, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo Svazu českých a moravských výrobních družstev, jde-li o výrobní družstvo, nebo Svazu českých a moravských bytových družstev, jde-li o organizaci bytového družstevnictví,“.

5. V § 7 odst. 3 se vypouští ustanovení písmena d).

6. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Tam, kde se v této vyhlášce používá výraz „ROH“, rozumí se tím „Československá konfederace odborových svazů a Konfederace umění a kultury“, kde se používá výraz „ZV ROH“, rozumí se tím „závodní výbor příslušné odborové organizace“ nebo „organizace, která plní úkoly společenské kontroly.“.

7. Součástí vyhlášky jsou přílohy I, II a III, které znějí:

„I. Záznam o úrazu,1) II. Pokyny pro vyplňování záznamu o úrazu, III. Klasifikace zdrojů a příčin úrazů“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého úřadu

bezpečnosti práce:

Ing. Gerner v. r.

Předseda Českého báňského

úřadu:

Ing. Bartoš v. r.


Příloha 01

Příloha 02

Příloha 03

Poznámky pod čiarou

1) Tiskopis SEVT – 04164 0.