Vyhláška č. 271/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

271

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 26. června 1990

o stravování v zařízeních sociální péče

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d), f) a h) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podmínky pro stravování v zařízeních sociální péče1) (dále jen „zařízení“), pro společné stravování starých občanů a těžce zdravotně postižených občanů zajišťované z těchto zařízení,2) pro stravování příjemců některých dalších služeb sociální péče3) (dále jen „stravování“) a stanoví výši úhrady za poskytovanou stravu.

§ 2

Strávníci

(1) Stravování se poskytuje

a) starým občanům,

b) občanům těžce zdravotně postiženým,

c) dětem umístěným ve stanicích pečovatelské služby pro děti,

d) občanům se změněnou pracovní schopností umístěným ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností,

e) účastníkům rekreačně výchovných táborů a sociálně zdravotních a jiných kursů,

f) občanům vykonávajícím civilní službu.4)

(2) Dovolují-li to provozní podmínky zařízení, nebrání-li tomu hygienicko-epidemiologické důvody a nezhorší-li se tím úroveň stravování strávníků uvedených v odstavci 1, lze stravování poskytovat rovněž

a) pracovníkům zařízení a ostatním pracovníkům okresního ústavu sociálních služeb, v němž je zařízení začleněno, a to i v době pracovní neschopnosti, dovolené na zotavenou, v době pracovního volna a ve dnech pracovního klidu,

b) důchodcům, kteří do odchodu do důchodu pracovali v zařízení nebo v okresním ústavu sociálních služeb, v němž je zařízení začleněno, pokud nejsou výdělečně činní,

c) občanům docházejícím do zařízení z důvodů výuky nebo získání praxe,

d) pracovníkům jiných organizací, kteří jsou v zařízení na pracovní cestě nebo jinak činní, dobrovolným pečovatelkám, rodinným příslušníkům strávníků uvedených v písmenu a) a manželům (manželkám) strávníků uvedených v písmenu b), pokud pobírají dávky důchodového zabezpečení a nejsou výdělečně činní,

e) se souhlasem vedoucího zařízení dalším občanům.

§ 3

(1) Celodenním stravováním se rozumí snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla; u diety diabetické, bílkovinné a výživné snídaně, oběd, večeře a tři vedlejší jídla.

(2) Dietní stravu lze poskytovat na základě doporučení příslušného lékaře; strávníkům uvedeným v § 2 odst. 2 lze dietní stravu poskytovat za předpokladu, že se příslušný druh diety v zařízení pravidelně připravuje.

(3) Způsob přihlašování a odhlašování stravy stanoví vedoucí zařízení.

§ 4

Stravovací jednotky

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Stravovací jednotkou se v zařízení s celodenním stravováním rozumí finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací den; v zařízení, v němž se neposkytuje celodenní stravování, se stravovací jednotkou rozumí denní finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jedno hlavní jídlo (snídani, oběd, večeři), popřípadě na jedno vedlejší jídlo.

§ 5

Náklady na stravování

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje nejméně jednou měsíčně tak, že hodnota skutečně spotřebovaných potravin se porovnává s náklady vypočtenými podle skutečného počtu strávníků za sledované období a stravovací jednotky. Případné rozdíly se vyrovnají k 31. prosinci kalendářního roku.

§ 6

(1) Stravování se zajišťuje přípravou stravy v zařízení, odběrem stravy z jiného zařízení, popřípadě odběrem stravy z jiných organizací.

(2) Odběr stravy z ústavů sociální péče (dále jen „ústav“)5) do jiného zařízení, popřípadě i do domácností strávníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) lze sjednat jen za předpokladu dostatečné kapacity a vybavenosti stravovacích provozů ústavů a nezhorší-li se tím úroveň stravování strávníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) umístěných v ústavech.

(3) Odběr stravy z jiných organizací do zařízení musí být sjednán písemně; v dohodě se sjednají zejména konkrétní podmínky odběru stravy a výše úhrady za ni.

ČÁST DRUHÁ

STRAVOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ZAŘÍZENÍ

DÍL PRVNÍ

STRAVOVÁNÍ V ÚSTAVECH

§ 7

V ústavech5) s výjimkou domovů-penziónů pro důchodce se poskytuje celodenní stravování jako součást komplexní péče podle stravovacích jednotek uvedených v § 8; v ústavech s denním pobytem se poskytuje oběd a dvě vedlejší jídla.

§ 8

(1) Stravovací jednotky činí:

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních (ústavech) pro týdenní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže

ve věku od 3 do 6 let ...................... 18,70 Kčs,
&nbsp od 6 do 12 let ...................... 22,70 Kčs,
&nbsp od 12 do 15 let ...................... 24,70 Kčs,
&nbsp od 15 do 26 let ...................... 26,70 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se uvedené stravovací jednotky o 3,90 Kčs na osobu a den,

b) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež

ve věku od 3 do 6 let ...................... 10,00 Kčs,
&nbsp od 6 do 12 let ...................... 12,00 Kčs,
&nbsp od 12 do 15 let ...................... 12,80 Kčs,
&nbsp od 15 do 26 let ...................... 14,50 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se uvedené stravovací jednotky o 2,30 Kčs na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně ústavů pro týdenní pobyt

1. strava normální - racionální ....... 24,70 Kčs,
2. strava dietní (např. šetřící, neslaná, redukční), strava pro pracující obyvatele a pro občany vykonávající civilní službu ........................... 26,70 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná ........................................ 29,70 Kčs,

d) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt dospělých občanů

1. strava normální - racionální ....... 13,40 Kčs
2. strava dietní (např. neslaná, šetřící, redukční) a strava pro pracující obyvatele ............ 14,50 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná ................................. 16,40 Kčs.

(2) Zajišťuje-li výjimečně ústav stravování odběrem stravy z jiných organizací (§ 6 odst. 3), stanoví ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky na návrh příslušného orgánu sociálního zabezpečení stravovací jednotky odchylně.

(3) Jestliže je v ústavu výjimečně umístěn občan, který vzhledem k věku patří do jiného druhu ústavu, poskytuje se mu strava ve výši stravovací jednotky platné v ústavu, ve kterém by měl být umístěn.

(4) Na zlepšení stravy o svátcích se dále zvyšují náklady na potraviny o 78,- Kčs na osobu za kalendářní rok.

(5) Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 40,– Kčs; při stravování v zařízeních veřejného stravování může příslušný orgán sociálního zabezpečení tuto částku zvýšit o dalších 15,– Kčs.

§ 9

Úhrady za stravu

(1) Občané umístění v ústavech hradí náklady stravy v úhradách za ústavní sociální péči podle zvláštního předpisu.6)

(2) Staří občané a občané těžce zdravotně postižení, jimž se stravování zajišťuje z ústavů, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin (odstavec 3) zvýšené o věcné a osobní náklady (dále jen „režie“) související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin; částka režie se zaokrouhlí na desetihaléře. Pořizovací cenou surovin se rozumí náklady na potraviny spotřebované na přípravu jídel včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

(3) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. a), b) a c) hradí za stravu následující částky:

a) strava normální Kčs
&nbsp snídaně 3,70
&nbsp oběd 8,70
&nbsp večeře 7,40
&nbsp 1 vedlejší jídlo 2,45
b) strava dietní (např. šetřící, neslaná, redukční) Kčs
&nbsp snídaně 4,00
&nbsp oběd 9,40
&nbsp večeře 8,00
&nbsp 1 vedlejší jídlo 2,65
c) dieta diabetická, bílkovinná a výživná Kčs
&nbsp snídaně 4,10
&nbsp oběd 9,50
&nbsp večeře 8,00
&nbsp 1 vedlejší jídlo 2,70

(4) Organizace zajišťující stravování hradí ze svého rozpočtu na 1 hlavní jídlo (oběd nebo večeři) odebrané v průběhu pracovní směny strávníkem uvedeným v § 2 odst. 2 písm. a) pořizovací cenu surovin ve výši 0,60 Kčs, u strávníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. b) podle kolektivní smlouvy.

(5) Strávníkům uvedeným v § 2 odst. 2 písm. a) se úhrada za hlavní jídla uvedená v odstavci 3 snižuje

a) o příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb podle kolektivní smlouvy,

b) o částku 0,60 Kčs, kterou hradí ze svého rozpočtu organizace zajišťující stravování, jestliže pracovní směna trvá alespoň 3 hodiny; další hlavní jídlo v téže pracovní směně může být za sníženou úhradu poskytnuto, jen trvá-li práce déle než 11 hodin.

V ostatních případech hradí za hlavní jídla částky stanovené podle odstavce 2.

(6) Strávníkům uvedeným v § 2 odst. 2 písm. b) lze úhradu za 1 hlavní jídlo denně snížit způsobem uvedeným v odstavci 5, je-li tak ujednáno v kolektivní smlouvě. V ostatních případech hradí za hlavní jídla částky stanovené podle odstavce 2.

(7) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. d) hradí za stravu částky stanovené podle odstavce 2.

(8) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. e) hradí za stravu částky stanovené podle odstavce 2; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

(9) Úhrada za stravu poskytovanou v polovičním množství rodinným příslušníkům pracovníků ústavu mladším 6 let činí polovinu částek stanovených podle odstavce 2.

(10) Při sportovních hrách zdravotně postižené mládeže, při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech, je doprovázejícím pracovníkům poskytováno stravování bezplatně, a to ve stejné hodnotě jako účastníkům sportovních her zdravotně postižené mládeže, zotavovacích táborů a rekreačních pobytů, jestliže se jim neposkytuje za příslušný den stravné podle předpisů o náhradách cestovních výdajů.7)

§ 10

Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb

(1) Organizace zajišťující stravování může poskytnout podle kolektivní smlouvy na pořizovací cenu surovin příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb podle předpisů o závodním stravování.8)

(2) Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb lze poskytovat

a) strávníkům uvedeným v § 2 odst. 2 písm. a) na 1 hlavní jídlo, trvá-li pracovní směna alespoň tři hodiny; trvá-li práce déle než 11 hodin, lze poskytovat příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na obě hlavní jídla,

b) strávníkům uvedeným v § 2 odst. 2 písm. b) na 1 hlavní jídlo denně.

§ 11

O povinnosti pracovníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) hradit jedno hlavní jídlo za každou odpracovanou směnu platí předpisy o závodním stravování.9)

DÍL DRUHÝ

STRAVOVÁNÍ VE VÝCVIKOVÝCH STŘEDISCÍCH A ZAŘÍZENÍCH PRO OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

§ 12

Ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností se poskytuje celodenní stravování podle stravovacích jednotek uvedených v § 13.

§ 13

Stravovací jednotka

(1) Stravovací jednotka ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností činí 26,70 Kčs. Pro občany, kterým je nutno vzhledem ke zdravotnímu stavu poskytovat dietní stravu nebo dietu diabetickou, bílkovinnou nebo výživnou, činí stravovací jednotka 29,70 Kčs. Jestliže jsou ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností umístěni občané mladší 26 let, poskytuje se jim strava ve výši stravovací jednotky platné pro příslušnou věkovou skupinu strávníků v ústavech pro mládež [§ 8 odst. 1 písm. a) a b)].

(2) U občanů umístěných ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností se dále zvyšují náklady na potraviny o 78,– Kčs ročně na osobu na zlepšení stravy o svátcích.

(3) Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech a zájezdech občanů z výcvikových středisek a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který zařízení spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 40,– Kčs; stravují-li se tito občané v zařízeních veřejného stravování, může příslušný orgán sociálního zabezpečení tuto částku zvýšit o dalších 15,– Kčs.

§ 14

Úhrady za stravu

(1) Od občanů umístěných ve výcvikových střediscích a zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností se úhrady za stravování nepožadují.10)

(2) Staří občané a občané těžce zdravotně postižení, jimž je stravování zajištěno z výcvikových středisek a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností, a strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. d) hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin [§ 9 odst. 3 písm. b), případně c)] a režii související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin; částka režie se zaokrouhlí na desetihaléře.

(3) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. a), b) a c) hradí za stravu částky uvedené v § 9 odst. 3 písm. b), případně c); podmínky pro jejich stravování stanovené § 9 odst. 4 až 6 a § 9 odst. 9 a 10, § 10 a 11 platí obdobně.

(4) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. e) hradí za stravu částky stanovené způsobem uvedeným v odstavci 2; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

DÍL TŘETÍ

STRAVOVÁNÍ V DOMOVECH-PENZIÓNECH PRO DŮCHODCE, SAMOSTATNÝCH JÍDELNÁCH S VLASTNÍ KUCHYNÍ PRO DŮCHODCE A STANICÍCH PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO DĚTI

§ 15

(1) Stravování v domovech-penziónech pro důchodce (dále jen „penzión“) je službou poskytovanou podle možností tohoto ústavu a požadavků obyvatel.11) Obyvatelům penziónu lze poskytnout celodenní stravování nebo jednotlivá hlavní či vedlejší jídla.

(2) V samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce (dále jen „jídelna“)12) se poskytuje oběd.

(3) Ve stanicích pečovatelské služby pro děti (dále jen „stanice“)13) se poskytuje celodenní stravování.

§ 16

(1) Stravovací jednotku pro obyvatele penziónu stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který penzión spravuje, po projednání s obyvateli; přitom lze vycházet ze stravovacích jednotek stanovených pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)].

(2) Stravovací jednotku pro důchodce stravující se v jídelně a děti umístěné ve stanici stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který tato zařízení spravuje; přitom lze vycházet z 35% hodnoty stravovací jednotky stanovené pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)], jde-li o jídelnu, a ze stravovací jednotky stanovené pro svěřence ústavů [§ 8 odst. 1 písm. a)], jde-li o stanici.

§ 17

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelé penziónu a důchodci stravující se v jídelně hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin a režii související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin. Za snídani se při celodenním stravování počítá 15 %, za oběd 35 %, večeři 30 % a 1 vedlejší jídlo 10 % stravovací jednotky; u diety diabetické (bílkovinné, výživné) se počítá za snídani 14 %, oběd 32 %, večeři 27 % a 1 vedlejší jídlo 9 % stravovací jednotky. Částka úhrady se zaokrouhlí na desetihaléře.

(2) Staří občané a občané těžce postižení na zdraví, jimž se stravování zajišťuje z penziónu, jídelny nebo stanice, jakož i strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. d) hradí za stravu částky stanovené způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Rodiče dětí umístěných ve stanici nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin a režii související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin. Za snídani se počítá 15 %, za oběd 35 %, večeři 30 % a 1 vedlejší jídlo 10 % stravovací jednotky, a to jak v případě, že je strava připravována ve stravovacím provozu stanice, tak v případě, že je odebírána z jiného zařízení. Jde-li o dietu diabetickou (bílkovinnou, výživnou), počítá se za snídani 14 %, oběd 32 %, večeři 27 % a 1 vedlejší jídlo 9 % stravovací jednotky.

(4) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. a), b) a c) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici částky odpovídající pořizovací ceně surovin; za snídani se při celodenním stravování počítá 15 %, za oběd 35 %, večeři 30 % a 1 vedlejší jídlo 10 % stravovací jednotky; u diety diabetické (bílkovinné, výživné) se počítá za snídani 14 %, oběd 32 %, večeři 27 % a 1 vedlejší jídlo 9 % stravovací jednotky. Podmínky stanovené pro stravování těchto strávníků v § 9 odst. 4 až 6, § 9 odst. 9, § 10 a 11 platí obdobně.

(5) Strávníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. e) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici částky stanovené způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

DÍL ČTVRTÝ

STRAVOVÁNÍ V REKREAČNĚ VÝCHOVNÝCH TÁBORECH A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH A JINÝCH KURSECH

§ 18

(1) Při stravování v rekreačně výchovných táborech a sociálně zdravotních a jiných kursech (dále jen „kurs“) stanoví stravovací jednotku příslušný orgán sociálního zabezpečení, který kurs pořádá (dále jen „pořadatel“) až do výše 40 Kčs při celodenním stravování.

(2) Zajišťuje-li pořadatel stravování dovozem z jiných organizací nebo v jiných organizacích, může zvýšit stravovací jednotku až o dalších 15 Kčs.

(3) Účastníkům kursu se stravování poskytuje bezplatně; pracovníkům pořadatele se stravování poskytuje za podmínek stanovených v § 9 odst. 10. Jestliže pracovníku pořadatele není strava poskytována bezplatně, hradí úhradu za stravu v částkách stanovených podle § 17 odst. 1.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

(1) Je-li stravování zajišťováno odběrem stravy z jiných organizací, hradí strávníci za stravu částky sjednané v dohodě (§ 6 odst. 3).

(2) Příslušný orgán sociálního zabezpečení může uhradit zařízení nebo jiné organizaci, v níž se zabezpečuje stravování starých a těžce zdravotně postižených občanů, ze svého rozpočtu režii do výše 35 % pořizovací ceny surovin.

§ 20

Sociálně potřebným starým občanům a občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytnout příspěvek na společné stravování podle zvláštního předpisu.14)

Závěrečná ustanovení

§ 21

Zrušují se

1. výnos MPSV ČSR ze dne 22. 6. 1987 č. j. 431-2160-16. 6. 1987 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče (reg. v částce 17/1987 Sb.);

2. výnos MPSV ČSR ze dne 8. 9. 1987 č. j. 413-1110-4. 9. 1987 o stravování pracovníků v zařízeních sociální péče a některých dalších občanů z kuchyní těchto zařízení (reg. v částce 21/1987 Sb.).

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 45 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

2) § 73 odst. 6 písm. i) a f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.§ 58 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

3) § 13 odst. 2 a 3 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.§ 65 odst. 1 a 2 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

4) § 8 odst. 1 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

5) § 80 odst. 1 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

6) § 122 a násl. vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

7) Vyhláška FMPSV č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

9) § 9 nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb.

10) § 92 odst. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Sb.

11) § 92 odst. 3 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

12) § 127 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

13) § 122 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

14) § 54 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.