Vyhláška č. 268/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

268

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 25. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky a Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 4 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 103/1988 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Ústrednej rady odborov a štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „podľa zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení“.

2. V § 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „pokiaľ nezanikol už skôr.“; druhá veta sa vypúšťa.

3. § 4 a 5 znejú:

㤠4

Zdravotný stav práceneschopného zamestnanca posudzuje na účely uznania invalidity alebo čiastočnej invalidity príslušný štátny orgán.

§ 5

(1) Rozhodnutie o tom, že práceneschopný zamestnanec je invalidný alebo čiastočne invalidný, sa oznámi zamestnancovi a upovedomí sa o ňom tiež lekárska poradná komisia, ktorá dala podnet na posúdenie zamestnancovho zdravotného stavu. Pri oznámení rozhodnutia sa zamestnancovi odporučí, aby čo najskôr požiadal o priznanie invalidného (čiastočného invalidného) dôchodku so zreteľom na to, že sa mu zastaví výplata nemocenského podľa ustanovenia § 8.

(2) Ak príslušný štátny orgán dospel k záveru, že práceneschopný zamestnanec nie je invalidný ani čiastočne invalidný, oznámi svoj posudok zamestnancovi a lekárskej poradnej komisii, ktorá dala podnet na posúdenie zamestnancovho zdravotného stavu. Rozhodnutie sa v takom prípade nevydáva.“.

4. § 6 ods. 1 znie:

(1) Proti rozhodnutiu podľa § 5 ods. 1 možno podať odvolanie, o ktorom sa rozhodne po preskúmaní zdravotného stavu práceneschopného zamestnanca.“.

5. V § 7 sa vypúšťajú slová „odboru sociálneho zabezpečenia“, „okresnej posudkovej komisie“, „orgánov štátnej zdravotníckej správy“, „odborových orgánov“ a „orgánov sociálneho zabezpečenia“.

6. § 8 znie:

㤠8

(1) Ak bol zamestnanec uznaný za invalidného alebo čiastočne invalidného v konaní podľa § 3 až 6, vydá príslušný štátny orgán bez ohľadu na právoplatnosť rozhodnutia podľa § 5 ods. 1 rozhodnutie, ktorým sa zastavuje výplata nemocenského po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vydania rozhodnutia o zastavení výplaty nemocenského.

(2) Ak práceneschopný zamestnanec podá odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 5 ods. 1, ktorým bol uznaný za invalidného (čiastočne invalidného), a namieta, že nie je invalidný ani čiastočne invalidný, má také odvolanie odkladný účinok pre rozhodnutie o zastavení výplaty nemocenského. Ak odvolací orgán nevyhovie tomuto odvolaniu, zastaví sa výplata nemocenského odo dňa nasledujúceho po dni, keď rozhodnutie o odvolaní bolo vydané, nie však skôr, ako uplynie doba uvedená v odseku 1.

(3) Ak práceneschopný zemestnanec podá odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 5 ods. 1, ktorým bol uznaný za invalidného (čiastočne invalidného), a domáha sa iného stupňa invalidity, nemá také odvolanie odkladný účinok pre rozhodnutie o zastavení výplaty nemocenského. Výplata nemocenského sa zastaví v tomto prípade po uplynutí doby uvedenej v odseku 1.

(4) Ak by sa podporná doba plynúca podľa § 15 ods. 3, prípadne odseku 4 zákona skončila skôr ako doby ustanovené v predchádzajúcich odsekoch, zastaví sa výplata nemocenského odo dňa nasledujúceho po skončení podpornej doby.“.

7. Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Ustanovenia tejto vyhlášky platia obdobne pre družstevných roľníkov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.


Minister:

Miller v. r.