Vyhláška č. 267/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravnotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

267

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 26. června 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d) a f) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění takto:

1. V § 54 se slova „do výše 10 Kčs“ nahrazují slovy „do výše 12 Kčs“.

2. V § 122 odst. 2 se vypouští část druhé věty za středníkem a poslední věta.

3. Příloha č. 7 odst. 1 zní:

(1) Stravování podle vyhlášky MZSV ČR ze dne 26. června 1990 o stravování v zařízeních sociální péče

Za dopravu jídla do zařízení, případně za donášku do obytné jednotky obyvatele (v nutných případech, kdy je omezena pohyblivost obyvatele) se úhrada nepožaduje“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.