Vyhláška č. 266/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 08.11.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.