Vyhláška č. 266/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 08.11.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

266

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 26. júna 1990

o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar“), ktorých zoznam je uvedený v prílohách 1, 2 a 3, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „povolenie“).

(2) Povolenie sa nevyžaduje:

a) na dovoz a vývoz obchodných vzoriek,

b) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na veľtrhy a výstavy,

c) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na ukážku, na pokusy, na výkon povolania, na opravy, na prepracovanie alebo úpravu, na prenájom, bezodplatné požičanie,

d) na dovoz a vývoz tovaru, ktorý je náhradou za tovar vrátený v dôsledku reklamácie.

(3) O povolenie požiada žiadateľ po uzavretí zmluvy so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(4) Povolenie vydáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

(5) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže udelené povolenie odňať, pokiaľ to vyžadujú obchodno-politické alebo výnimočne iné dôležité záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo pokiaľ sa povolenie vydalo na základe nepravdivých údajov alebo pokiaľ sa nedodržali podmienky v ňom ustanovené.

§ 2

(1) Žiadosti o udelenie povolenia pre vývozy a dovozy tovaru týkajúce sa štátov, s ktorými sa platobný styk neuskutočňuje vo voľne zameniteľných menách, predkladá žiadateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu najneskôr do 30. októbra roka prechádzajúceho roku, v ktorého priebehu sa má navrhovaný dovoz alebo vývoz uskutočniť.

(2) Ostatné žiadosti o udelenie povolenia možno predkladať kedykoľvek.

(3) Žiadosť podľa odsekov 1 a 2 zasiela žiadateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a uvedie v nej najmä:

a) svoj názov, prípadne meno a sídlo, prípadne bydlisko,

b) identifikačné číslo,

c) číslo povolenia alebo registrácie na zahraničnoobchodnú činnosť,

d) identifikačné číslo tuzemského dodávateľa alebo odberateľa,

e) položku colného sadzobníka obchodného tovaru1) dováženého alebo vyváženého tovaru,

f) názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,1)

g) navrhovanú dobu platnosti povolenia,

h) názov obchodnej krajiny,

i) účel dovozu alebo vývozu,

j) kilogramovú cenu dovážaného alebo vyvážaného tovaru,

k) devízový spôsob platenia včítane označenia meny.

Žiadosť doloží zmluvou so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

§ 3

(1) Lehota na vybavenie žiadosti o udelenie povolenia podľa § 2 ods. 1 je 45 dní odo dňa, ktorý je ustanovený v § 2 ods. 1.

(2) Lehota na vybavenie žiadosti o udelenie povolenia podľa § 2 ods. 2 je 20 dní od doručenia žiadosti.

(3) Udelené povolenia nemožno prevádzať.

(4) Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia Federálne ministerstvo zahraničného obchodu odôvodní.

§ 4

Proti rozhodnutiu o žiadosti o vydanie povolenia sa nemožno odvolať.

§ 5

Žiadateľ, ktorý dostal povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní od okamihu, keď sa dozvie o skutočnostiach, ktoré bránia tomu, aby tento dovoz alebo vývoz uskutočnil, oznámiť to Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar

a) uvedený v článku I bod 3 tejto vyhlášky, pokiaľ je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným odberateľom, uzavretej v dobe od 1. 6. 1991 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; tento tovar sa však nesmie vyviezť, pokiaľ česko-slovenská osoba neoznámi 5 dní pred vývozom tovaru, najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu jeho množstvo a druh včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať, bez tohto preukázania colnica tovar neprepustí;

b) uvedený v článku I bod 2 tejto vyhlášky, pokiaľ je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom, uzavretej najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; tento tovar sa však nesmie doviezť, pokiaľ česko-slovenská osoba neoznámi 5 dní pred dovozom tohto tovaru, najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu jeho množstvo a druh včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať, bez tohto preukázania colnica tovar neprepustí.

Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar uvedený v čl. I tejto vyhlášky, pokiaľ prekročí štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky najneskôr 3. októbra 1991 a je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom uzavretej najneskôr 22. septembra 1991 a česko-slovenská osoba najneskôr 7. októbra 1991 doručí Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu písomné oznámenie o množstve dovážaného tovaru a jeho druhu včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať písomným potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu; bez tohto preukazu colnica tovar neprepustí do voľného obehu.1)

Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar uvedený v čl. I tejto vyhlášky, pokiaľ prekročí štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky najneskôr 18. novembra 1991 a je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom uzavretej najneskôr 7. novembra 1991 a česko-slovenská osoba najneskôr 24. novembra 1991 doručí Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu písomné oznámenie o množstve dovážaného tovaru a jeho druhu včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať písomným potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu; bez tohto preukazu colnica tovar neprepustí do voľného obehu.1)


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Příloha 01

Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého dovoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného sadzobníka (HS)názov položkymerná jednotka
2709Ropat
2711117, 2711214Zemný plyn vč. skvapalnenéhom3
9303-5Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadeniaks
9306, 3601-6Strelivo a pyrotechnické výrobkyks
0102903Jatočný dobytoktona
0201,0202Hovädzie mäsotona
0405001Maslotona
2844109,2844206Prírodný a obohatený urántona

číslo colného
sadzobníka (HS)
názov položkymnožstvo
na rok 1991
0701Zemiaky120 tis. ton
1108Škrob a inulín1 tis. ton
1205Semená repky25 tis. ton
1514Repkový olej11 tis. ton
1517Margaríny5 tis. ton
1702301Glukóza a gluk. sirupy1,5 tis. ton
1703Melasa60 tis. ton
2204Víno z čerstvého hrozna80 tis. hl
1701Repný a trstinový cukor40 tis. ton

Údaje uvedené v stĺpci „množstvo na rok 1991“ vyjadrujú množstvo, ktoré najviac môže byť dovezené za celý rok 1991; započítajú sa teda doňho aj objemy dodávok realizovaných pred účinnosťou tejto vyhlášky.

Příloha 02

Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného sadzobníka (HS)názov položkymerná jednotka
ŽIVÉ ZVIERATÁ A INÉ ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY
0102903živý hovädzí dobytoktona
0103918, 0103926živé ošípanétona
0201-0203, 1601mäso a mäsové výrobkytona
0207390kurence a kurence delenétona
0402sušené a kondenzované mliekotona
0406902tvrdé syrytona
0504hovädzie črevákm
0510surová, mrazená a sušená mukózakg
0510bravčový pankreaskg
0510hovädzie pľúcatona
RASTLINNÉ VÝROBKY
1001-1005, 1104obilniny (bez obmedzenia proso a pohánka)tona
1107sladtona
1205-1207olejnaté semená (bez maku)tona
1210chmeľtona
VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU A NÁPOJE
1701surový a rafinovaný cukortona
2304-2306kŕmne zmesitona
NERASTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505prírodné pieskytis. t
2507kaolín, kvalita Sedlec Iatis. t
2517108okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameňtis. t
2523299, 2523906šedý cementtis. t
2620111, 7902odpady zo zinku - min. obsah Zn 35-80 %tona
2620201, 7802odpady z olova vč. úletovtona
2620308, 7404odpady z medi - min. obsah Cu 5-40 %tona
2620405, 7602odpady z hliníkatona
2701čierne uhlie energetickétis. t
2701čierne uhlie koksovateľnétis. t
2702100hnedé uhlietis. t
2704005koks z hutníckych koksárnítis. t
2704005koks z banských koksárnítis. t
2716003elektrická energiaGWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
2207etylalkohol prírodný i syntetickýtona
3002101ľudská krv, antiséra a iné krvné zložkyKčs
SUROVÉ KOŽE A USNE
4101surové hovädzie kožetona
4102surové ovčie a jahňacie kožetona
4103904surové bravčové kožetona
4104-4107obuvnícke usne vrchnétona
DREVO A DREVENÉ VÝROBKY
4401212štiepky ihličnaté odkôrnené do 3 % kôrym3
4401212štiepky ihličnaté odkôrnené nad 3 % kôrym3
4403207surové drevené stĺpytis. m3
4403207vlákninové a ost. priem, ihličnaté drevotis. m3
4403207vlákninové a ostat. priem, listnaté drevotis. m3
4403207výrezy priemyselné ihličnatétis. m3
4403207výrezy priemyselné listnatétis. m3
4407105, 4407911,paletové prírezym3
4407920, 4407997
4407105ihličnaté rezivotis. m3
4407911, 4407920,listnaté rezivotis. m3
4407997
TEXTILNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY Z NICH
5101ovčia vlna surová, jemná, stredná, hrubátona
DRAHÉ KOVY
7106striebro technickej čistoty a odpadykg
7108zlato technickej čistoty a odpadykg
OBYČAJNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBYČAJNÝCH KOVOV
7201, 7206železo a nelegovaná oceľ aj v ingotochtona
7204železné a oceľ odpady vč. pretavených a šrottona
7207-7208, 7210-7214,
7216, 7218-7221,
7223-7227,
7229, 7301-7302valcovaný materiál (bez USA a EHS)tona
7209oceľ pásová valcovaná za studenátona
7215207, 7215304,
7215401, 7222203,
7228503
oceľ ťahaná, lúpaná a brúsenátona
7217ťahaný oceľový drôttona
7304-7306oceľové rúrky - bez USAtona
ZBRANE, STRELIVO A ICH ČASTI
8710tanky a iné obrnené bojové vozidláKčs
9301, 9302vojenské zbrane, revolvery a pištoleKčs
9306bomby, granáty, míny, torpéda, riadené strely atď.Kčs
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
2935007ftalazolkg
2935007sulfadimidinkg
2939401efedrin HCLkg
2939703xantinol nikotínkg
2940001dextran 40tona
2940001dextran 5tona
2940001dextran 70tona
3003,3004liekybalenie
BUNIČINA, PAPIER A VÝROBKY Z NICH
473219,4703294,
4704215,4704291
buničiny bielenétis. ton

Příloha 03

Príloha 3 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

Dohody o textilnom tovare

krajina položka číslo colného sadzobníka (HS) merná jednotka
Nórsko - vesty a saká z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti 6201-6204, 6211 kusy
- nohavice z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti 6203, 6204, 6211 kusy
- pánske a chlapčenské košele každého druhu z tkaného materiálu 6203, 6205, 6211 kusy
- posteľná bielizeň 6302 kg
USA - vlnené dámske a dievčenské plášte 6202, 6204 tucty
- vlnené pánske a chlapčenské obleky 6203 kusy
- vlnené pánske a chlapčenské saká 6203 tucty
- vlnené pánske a chlapčenské plášte 6201 tucty
- vlnené tkaniny, zmiešané tkaniny s obsahom vlny 15 až 36 % 5112 m2
Kanada - pánske nohavice 6203 kusy
- vlnené nohavice 6203 kusy
- pánske plášte, obleky, saká, blejzre 6201, 6203 kusy
- vlnená metráž 5515, 5112 kg
- froté tovar 6302 kg
- froté tkaniny 5802 kg
- režné tkaniny 6001 kg
EHS - bavlnená priadza, nie na predaj v drobnom 5204, 5205, 5206 kg
- bavlnené tkaniny iné než gáza, froté tkaniny, úzke tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 kg
z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5208, 5209, 5210, 5211, 5212
- tkaniny zo syntetických vláken (diskontinuitných alebo odpadových), iné ako úzke tkaniny, vlasové tkaniny včítane froté tkanín) a ženilkové tkaniny z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5512, 5513, 5514, 5515 5512, 5513, 5514 kg
- košele p., T-shirts, ľahké roláky, tielka a polo-košele, pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov), vesty a pod. pletené alebo háčkované 6105, 6109 ks
- pulóvre, svetre, vesty, tvinsety, kardigany, nočné kabátiky a svetre (iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo háčkované 6110 ks
- dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, blúzy aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6106, 6206 ks
- pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6205 ks
- froté uterákovina a podobné froté tkaniny z bavlny, toal. a kuch. bielizeň, iné ako pletené alebo háčkované 5802, 6302 kg
- posteľoviny, iné ako pletené alebo háčkované 6302 kg
- tkaniny vlasové a ženilkové (iné ako bavlnené, froté tkaniny alebo úzke tkaniny) a vpichované textílie z vlny, bavlny alebo umelých textilných vláken 5801, 5802 kg
z toho menčester bavlnený 5801
- stolná bielizeň, toal. a kuch. bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, iná ako z froté uterákoviny alebo podobnej bavlnenej froté tkaniny 6302 kg
- pančuchové nohavičky, ponožky, pančuchy, podkolienky a pod., pletené alebo háčkované iné ako dojčenské, včítane pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 701) 6115 páry
- pánske alebo chlapčenské spodky, dámske alebo dievčenské nohavičky, pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z umelých vláken 6107, 6108 ks
- pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné, pláštenky a peleríny z vlny, bavlny alebo umelých vláken (iné ako odevy z kategórie21) 6210 ks
- dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo umelých vláken (iné ako odevy z kategórie21) 6210, 6204 ks
- pánske alebo chlapčenské šaty a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken, okrem lyžiarskych odevov 6203 ks
- pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné než plet. alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6203 ks
- pánske alebo chlapčenské tielka, spodky, spodné nohavice, nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany a pod., iné než pletené alebo háčkované 6207, 6208 kg
- vreckovky, iné než pletené alebo háčkované 6213 ks
- vetrovky, anoraky, kabátiky do pása a pod., iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6201, 6202 ks
- pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky pletené a háčkované 6107, 6108 ks
- dámske alebo dievčenské šaty z vlny, bavlny alebo umelých vláken, plet. aj tkané 6104, 6204 ks
- podprsenky tkané, pletené alebo háčkované 6212 ks
- pletené alebo háčkované tepláky z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6112 ks
- zvrchníky, saká, blejzre, ostatné odevy, včítane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, okrem odevov z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6103, 6104, 6114 kg
- tkaniny z nekonečných umelých vláken, iné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114 z toho iné než nebielené alebo bielené 5408 5408 kg
- tkaniny z odpadových umelých vláken 5516 kg
- syntetické priadze nekonečné, nie na predaj v drobnom, iné než netexturované jednoduché priadze nezosúkané alebo nie s viac ako 50 zákrutami na meter 5402 kg
- úzke tkané výrobky, úzke tkaniny (bolduky), iné než etikety a podobné výrobky z kat. 62 5806 kg
- cestovné pokrývky a prikrývky, iné než pletené alebo háčkované, z vlnených, bavlnených alebo umelých vláken 6301 kg
- pletené alebo háčkované odevné doplnky, iné než pre dojčatá, domáca bielizeň každého druhu, pletené alebo háčkované, záclony (včítane závesov) a rolety, prehodze alebo posteľné prehodze a iné dekoračné látky pletené alebo háčkované, pletené alebo háčkované pokrývky a prikrývky, iné pletené alebo háčkované výrobky včítane častí odevov a odevných doplnkov 6117, 6302, 6303, 6304 kg
- dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kombiné a spodničky 6108 ks
- motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vláken, spletené alebo nie 5607 kg
- stany 6306 kg
- tkané nafukovacie matrace 6306 kg
- lanové alebo ramiové tkaniny 5309 kg
- stolná bielizeň, toalet. a kuchynská bielizeň z ľanu alebo ramie, iné než pletené alebo háčkované 6302 kg
Dohody o hutníckom materiále:
USA - ostatné výrobky z ocele 7207, 7213-18, 7222-24, 7228-29, 7301-7302, 7304-7308, 7312-7314, 7317, 8430-8431, 8547, 8607, 8905 tony
- valcovaný materiál 7208-7213, 7219-7222, 7225-7229 tony
- oceľové rúrky 7304-7306 tony
EHS - valcovaný materiál 7208-7216, 7219-7222, 7225-7228, 7301 tony
Dohoda o živočíšnych výrobkoch:
EHS - baranie a jahňacie mäso včítane živého 0204, 0104 tony

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.

1) Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.