Vyhláška č. 262/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. II bodu 3., ktorý nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.