Vyhláška č. 26/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

z 15. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky opráv a údržby dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu (ďalej len „vozidlá“), ako aj samostatných hlavných skupín, podskupín, dielcov a súčastí týchto vozidiel (ďalej len „skupiny“).

(2) Predmetom dodávky sú

a) generálne opravy cestných vozidiel pre motorovú dopravu,

b) bežné opravy a celkové opravy samostatných skupín a podskupín,

c) renovácia súčastí,

d) údržba cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automiešačky, buldozéry a individuálne dovážané vozidlá.“.

2. § 3 sa vypúšťa.

3. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „pokiaľ nejde o prípady uvedené v odseku 5, alebo pokiaľ s tým dodávateľ nevysloví súhlas“.

4. V § 5 ods. 2 sa v závere slovo „stroja“ nahrádza slovom „vozidla“.

5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová uvedené v zátvorke.

6. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa časť vety začínajúc slovami „alebo podskupín“ až po slovo „karosériu“ včítane.

7. § 6 znie:

㤠6

Na vozidlá pristavené do údržby alebo do bežnej alebo celkovej opravy skupín alebo opravy súčastí sa vzťahujú primerane ustanovenia § 4 a 5.“.

8. V § 7 sa v nadpise slovo „strednej“ nahrádza slovom „celkovej“.

9. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo strednej“.

10. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

11. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú v druhej vete slová uvedené v zátvorke a piata veta.

12. V § 7 sa vypúšťajú slová „avšak spravidla vrátane automobilových hodín, rozhlasových prijímačov a pod.“.

13. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „generálnej alebo strednej“. Druhá veta znie: „Pokiaľ ide o opravy časti vozidla alebo údržbu vozidla, postačí potvrdenie o vykonaní rýchlej služby.“.

14. V § 8 ods. 2 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „príslušenstva“ a vypúšťa sa posledná veta.

15. V § 9 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 1, 2, 3 a 4.

16. V § 9 ods. 2 sa v prvej vete vkladá za slová „dodávateľ opravu“ nové slovo „vozidla,“. V druhej vete sa slovo „dodaní“ nahrádza slovami „odovzdaní vozidla“. V tretej vete sa za slovo „pristavené“ vkladá nové slovo „vozidlo“.

17. V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

18. V § 9 ods. 4 sa záver odseku začínajúc slovami „hranicu určenú“ nahrádza slovami: „o viac ako 30 % (pri skupinách o viac ako 50 %) cenu určenú cenníkom pre príslušnú celkovú, prípadne generálnu opravu.“.

19. V § 10 ods. 3 sa na začiatku vety vkladajú za slovo „generálnej“ slová: „alebo celkovej opravy“. V štvrtom riadku a v závere vety sa za slovo „generálnou“ vkladajú slová: „alebo celkovou“. V poslednej vete sa slová „povinný fakturovať“ nahrádzajú slovom „fakturuje“ a vypúšťajú sa slová „rozdielovú cenu“.

20. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Dodávateľ môže pri generálnych alebo celkových opravách zamieňať skupiny (počítajúc do toho aj motory, rámy, prípadne celé podvozky vozidiel), pokiaľ sú predmetom opravy. Novozamontované skupiny však musia byť technicky zhodné.“.

21. V § 11 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „Dodávateľ“ vkladajú slová „po dohode s odberateľom“. V poslednej vete sa za slovo „iné“ vkladá slovo „opravené“.

22. V § 11 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6, 7, 8 a 9 sa označujú ako odseky 5, 6, 7 a 8.

23. V § 11 ods. 7 sa záver vety začínajúc slovami „príp. Ministerstvom“ nahrádza slovami: „prípadne Federálnym ministerstvom dopravy a spojov“.

24. V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 4. Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

25. V § 13 ods. 3 sa slovo „pristavenia“ nahrádza slovom „prevzatia“ a slovo „opravovne“ sa nahrádza slovom „opravy“. Záver vety začínajúc slovami „a pri preprave“ sa vypúšťa.

26. § 14 ods. 3 znie:

(3) Pri prevzatí opraveného dvojstopového vozidla, jeho časti alebo celkovej oprave skupín odberateľom je dodávateľ povinný spísať zápisnicu o odovzdaní. Pri odovzdaní motora po celkovej oprave vystaví dodávateľ protokol o skúške motora na brzde.“.

27. V § 15 sa vypúšťa odsek 4.

28. V § 16 ods. 7 sa v závere prvej vety dopĺňa za slová „ako 10“ slovo „pracovných“. Posledná veta sa vypúšťa.

29. § 17 sa vypúšťa.

30. § 18 ods. 1 znie:

(1) Dodávateľ, ktorý je v omeškaní s vykonaním opravy vozidla, skupiny alebo časti, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z ceny opravy; ak trvá omeškanie dlhšie ako 30 dní, je povinný zaplatiť ďalšie penále vo výške 5 % z ceny opravy.“.

31. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 5. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Vodrážka v. r.