Nariadenie vlády č. 258/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do28.11.1991
Účinnosť od 01.07.1990 do28.11.1991
Zrušený 464/1991 Zb.

OBSAH

258

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 21. júna 1990

o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, nariaďuje:


§ 1

Na účely Trestného zákona sa za najnižšiu mesačnú mzdu považuje suma 1600 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Čalfa v. r.