Nariadenie vlády č. 257/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

257

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 21. júna 1990

o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 145c zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, nariaďuje:


§ 1

Výška poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú alebo inú tvorivú činnosť na základe zákona o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) mimo pracovnoprávnych a obdobných vzťahov,1) ktoré nie sú súčasne zúčastnené na sociálnom zabezpečení z iného dôvodu, je

a) od 1. júla 1990 do 31. decembra 1990 5 % mesačne z prihláseného vymeriavacieho základu,

b) v rokoch 1991 a 1992 10 % mesačne z prihláseného vymeriavacieho základu.

§ 2

(1) Ak sa predo dňom účinnosti tohto nariadenia zaplatilo poistné vo výške 25 % mesačne z prihláseného vymeriavacieho základu, upraví sa vymeriavací základ podľa výšky poistného uvedenej v § 1 písm. a). Ak sa poistné platí po 30. júne 1990 za dobu predo dňom účinnosti tohto nariadenia, platí sa vo výške uvedenej v § 1 písm. a).

(2) Ak osobe uvedenej v § 1 vznikol nárok na nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve, určí sa výška týchto dávok z vymeriavacieho základu za dobu predo dňom účinnosti tohto nariadenia, ktorý zodpovedá výške poistného ustanovenej v odseku 1. Ak sa tieto dávky priznali predo dňom účinnosti tohto nariadenia, upravia sa na žiadosť výšky týchto dávok podľa vymeriavacieho základu uvedeného v predchádzajúcej vete a rozdiel sa doplatí.

(3) Ak vymeriavací základ po úprave vykonanej podľa odseku 1 presiahne v kalendárnom mesiaci sumu 10 000 Kčs,2) vráti sa osobe uvedenej v § 1 na jej žiadosť zodpovedajúca suma poistného tak, aby vymeriavací základ nepresiahol sumu 10 000 Kčs.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 61 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.

2) § 65 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.