Vyhláška č. 25/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.

Čiastka 7/1990
Platnosť od 01.02.1990 do28.02.1991
Účinnosť od 01.03.1990 do28.02.1991
Zrušený 80/1991 Zb.

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

z 8. januára 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3 a § 21 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. sa mení takto:

1. V oddiele A v I. časti prílohy vyhlášky sa v stĺpci 6 v študijných odboroch a zameraniach uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov.

2. Oddiel D prílohy vyhlášky sa nahrádza novým oddielom D uvedeným v prilohe č. 2 tejto vyhlášky.

3. V oddiele E prílohy vyhlášky sa I. časť nahrádza novým znením uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1990.


Minister

Kováč v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 25/1990 Zb.

Študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných učilištiach, v ktorých sa mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov

31-37-4 operátor odevnej výroby
operátorka odevnej výroby
01 odevnú výrobu
02 odevné stroje a zariadenia
32-43-4 operátor kožiarskej výroby
operátorka kožiarskej výroby
32-44-4 operátor kožušníckej výroby
operátorka kožušníckej výroby
64-42-4 obchodný pracovník
obchodná pracovníčka
01 potravinársky tovar
02 technický tovar
03 chemický tovar
04 odievanie
64-44-4 čašník
servírka
64-45-4 kuchár
kuchárka
85-05-4 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
01 strunové nástroje
02 klávesové nástroje
03 dychové a bicie nástroje
85-09-4 umeleckoremeselné
spracúvanie skla
01 hutné tvarovanie
02 brúsenie a rytie

Príloha č. 2 vyhlášky č. 25/1990 Zb.

ODDIEL D I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov Poznámka
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
1 2 3 4
21 BANÍCTVO
21-53-4 baníctvo 01-01-4
22 HUTNÍCTVO
22-35-4 hutníctvo 02-01-4
02-02-4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-14-4 strojárstvo
01 výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 02-11-4
02 obrábanie materiálov 02-12-4
03 tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov 02-13-4
24-15-4 plynárenstvo 02-48-4
24-16-4 požiarna technika -
24-17-4 prevádzka strojov a zariadení 02-14-4 V
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-75-4 elektrotechnika
01 energetiku 04-01-4
02 výrobu a prevádzku strojov a zariadení 04-02-4 V
03 elektronické zariadenia 04-03-4 V
26-76-4 zariadenia oznamovacej techniky 04-11-4 V
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-31-4 keramický priemysel 05-01-4
27-32-4 bižutériový priemysel 05-02-4
27-33-4 sklársky priemysel
01 výrobu skla 05-11-4
02 zošľachťovanie skla 05-12-4
03 optiku 05-13-4
04 brúsenie technického a šperkového kameňa 05-12-4
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4 spracúvanie kaučuku a plastov 06-02-4
28-58-4 priemyselná chémia
01 chemicko-technologické procesy 06-01-4
02 farmaceutickú výrobu 06-04-4
03 výrobu a spracúvanie papiera -
29 POTRAVINÁRSTVO
29-59-4 potravinársky priemysel 06-15-4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-4 odevníctvo 07-02-4
31-39-4 textilný priemysel
01 prevádzku textilných strojov 02-14-4
02 textilnú technológiu 07-01-4
03 zošľachťovanie textílií 06-03-4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4 kožušnícka konfekcia 08-05-4
32-46-4 kožiarska výroba
01 výrobu usni a kožušín 08-11-4
02 výrobu obuvi 08-12-4
03 výrobu koženej galantérie 08-13-4
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-42-4 drevárska výroba 08-01-4
33-43-4 nábytkárska výroba
01 stolárstvo 08-02-4
02 čalúnnictvo 08-02-4
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-54-4 polygrafický priemysel 06-17-4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-59-4 stavebníctvo
01 výrobu stavieb 09-01-4 V
02 technické zariadenie budov 09-01-4 V
36-60-4 vodné hospodárstvo 09-02-4
37 DOPRAVA A POŠTY
37-56-4 poštová prevádzka 04-16-4
37-57-4 dopravná prevádzka
01 cestnú a mestkú dopravu 04-22-4 V
02 železničnú dopravu a prepravu 04-21-4 V
03 lodnú dopravu 04-23-4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-01-4 rastlinná výroba 45-01-4
45-02-4 živočíšna výroba
01 chov hospodárskych zvierat 45-02-4
02 rybárstvo 45-02-4
45-11-4 záhradníctvo 45-11-4
45-12-4
45-21-4 lesné hospodárstvo 45-21-4
45-26-4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 45-26-4
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-02-4 ortopedická protetika 55-02-4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
01 výrobu a služby 64-01-4
64-02-4
02 ľudovú a remeselnú výrobu 85-01-4
64-11-4 prevádzka obchodu
01 vnútorný obchod 64-11-4
02 propagáciu 64-12-4
03 knižnú kultúru 64-13-4
64-21-4 spoločné stravovanie 64-21-4
64-26-4 vlasová kozmetika 64-26-4
64-27-4 skladové hospodárstvo 02-11-4
64-11-4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4 umeleckoremeselné práce 85-01-4
85-02-4 scénická tvorba 85-02-4
II. Študijné odbory 85-02-4 scénická tvorba a 64-11-4/03 prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru, sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85-01-4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, pripravujú absolventov aj vojenské stredné odborné učilištia v dennom štúdiu.
ODDIEL E I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Určený pre chlapcov - CH, dlevčatá-D Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Dĺžka denného štúdia Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
spolu z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
Učebný odbor
rokov mesiacov
Zameranie učebného odboru na:
1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 BANÍCTVO
21-70-2 mechanik banských prevádzok CH 9-17 5-132) 3 4 34 21-53-4
24-14-4/01
24-16-4
V24-17-4
22 HUTNÍCTVO
22-75-2 hutník
01 výrobu koksu CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
V24-17-4
02 výrobu železných kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
03 výrobu neželezných kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
04 tvárnenie kovov CH 7-12 6-8 3 4 34 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2 zlievač CH 7-12 7-12 3 4 34 22-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24-23-2 nástrojár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
nástrojárka 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-33-2 obrábač kovov
obrábačka kovov
01 univerzálne obrábanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 sústruženie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 frézovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 brúsenie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-34-2 strojny kováč CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-35-2 klampiar
01 strojársku výrobu CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 stavebnú výrobu CH 7-12 7-123) 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/03
36-59-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-36-2 modelár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/02
modelárka 24-14-4/03
33-43-4/01
V24-17-4
24-39-2 lakovník CH, D 7-12 7-12 3 4 34 64-01-4/01
lakovníčka V36-59-4/01
V36-59-4/02
24-40-2 optik optička
01 prístrojovú techniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
02 okuliarovú optiku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
24-61-2 mechanik optických prístrojov CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
mechanička optických prístrojov V24-17-4
24-63-2 hodinár CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
hodinárka 26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
24-64-2 strojný mechanik
strojná mechanička
01 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 oceľové konštrukcie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 výrobu a montáž potrubia CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
04 výrobu a montáž kotlov CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
05 okuliarovú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
06 traťové montáže CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
24-65-2 strojník
strojníčka
01 vrtné súpravy CH 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02 hutnícku druhovýrobu kovov CH, D 7-12 6-10 3 4 34 24-17-4
03 energetické zariadenia CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
26-75-4/01
V26-75-4/02
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 výrobu stavebných látok CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
05 duté sklo CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
27-33-4/01
06 ploché sklo CH 7-12 7-10 3 4 34 24-17-4
27-33-4/01
07 výrobu krmív a úpravu plodín CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
08 drevárske polovýrobky CH, D 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
09 konštrukčné dosky CH, D 7-12 7-15 3 4 34 24-17-4
33-42-4
10 stavebné stroje CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
V37-57-4/01
V37-57-4/02
11 vodohospodárske zariadenia CH 9-17 7-12 3 4 34 24-17-4
36-60-4
12 traťové stroje CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
13 lodnú dopravu CH 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
37-57-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
14 výrobu papiera CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
28-58-4/03
15 spracúvanie papiera CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-17-4
28-58-4/03
16 banské úpravne CH 9-17 7-12 3 4 34 24-17-4
24-66-2 mechanik opravár
mechanička opravárka
01 plynárenské zariadenia CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-15-4
24-17-4
02 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
34-54-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 požiarnu techniku CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
04 lesné stroje a zariadenia CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
06 poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
07 cukrovary a škrobárne CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
08 renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
09 cestné motorové vozidlá CH, D 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
24-16-4
24-17-4
37-57-4/01
10 koľajové vozidlá CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
11 lietadlá CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
V24-17-4
24-67-2 úpravár kovov
01 tepelné spracúvanie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
02 pokovovanie CH 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/03
V24-17-4
24-68-2 nastavovač textilných strojov
nastavovačka textilných strojov
01 tkáčovne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
02 pradiarne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
03 pletiarne CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/01
V24-17-4
24-85-2 rytec kovov
rytkyňa kovov
01 tlačiace a raziace valce CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/02
V24-17-4
02 nástroje a znaky CH, D 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
24-14-4/02
64-01-4/02
V24-17-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2 mechanik
mechanička
01 vážiace zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
02 zdvíhacie zariadenia CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V36-59-4/01
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03 chladiace zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04 stroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-5/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05 elektrotechniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
06 meracie prístroje a zariadenia CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
07 administratívnu techniku CH, D 7-12 7-12 3 4 34 24-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
26-83-2 elektromechanik
elektromechanička
01 banské stroje a zariadenia CH 7-12 6-10 3 4 34 21-53-4
26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
03 rozvodné zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
04 stroje a zariadenia CH, D 7-12 6-10 3 4 34 26-75-4/01
26-75-4/02
26-86-2 mechanik elektronických zariadení CH, D 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
mechanička elektronických zariadení V26-76-4
26-89-2 spojový mechanik
spojová mechanička
01 oznamovacie siete CH 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
02 spojovacie zariadenia CH, D 7-12 7-10 3 4 34 26-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2 keramik
keramička
01 porcelán a keramiku CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
64-01-4/02
02 stavebnú a žiaruvzdornú keramiku CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
03 brúsiace prostriedky CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
04 elektrokeramiku CH, D 9-17 7-10 3 4 34 27-31-4
05 modelovanie CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
27-55-2 maliar skla a keramiky
maliarka skla a keramiky
01 maľbu skla CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-33-4/02
02 maľbu a dekoráciu keramiky CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-31-4
27-56-2 sklár
sklárka
01 duté a lisované sklo CH 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/01
02 výrobu foriem CH 7-12 7-10 3 4 34 24-14-4/02
27-33-4/01
V24-17-4
03 technické sklo CH, D 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/01
27-57-2 výrobca bižutérie
výrobkyňa bižutérie
01 sklenú bižutériu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
02 kovovú bižutériu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
27-59-2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadiel
01 ozdobné predmety CH, D 7-12 7-15 3 4 34 27-32-4
02 zapínadlá CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
V27-17-4
27-83-2 brusič skla
brusička skla
01 zabrusovanie a obrusovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-33-4/02
02 vybrusovanie CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-33-4/02
03 rytie CH, D 7-12 7-10 3 4 34 27-33-4/02
27-94-2 brusič technického a šperkového kameňa CH, D 7-12 7-12 3 4 34 27-32-4
brusička technického a šperkového kameňa 27-33-4/04
64-01-4/02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2 prevádzkový chemik
prevádzková chemička
01 priemyselnú chémiu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/01
02 výrobu tukov a kozmetiky CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/01
03 farmaceutickú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-58-4/02
28-66-2 gumár plastikár
gumárka plastikárka
01 spracúvanie kaučuku CH, D 7-12 7-124) 3 4 34 28-57-4
02 spracúvanie plastov CH, D 7-12 7-12 3 4 34 28-57-4
28-73-2 textilný chemik
textilná chemička
01 úpravu textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/03
02 farbenie textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/03
03 potláčanie textílií CH, D 7-12 4-7 3 - 29 31-39-4/03
28-74-2 garbiarsky chemik
garbiarska chemička
01 spracúvanie kože CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/01
02 spracúvanie kožušníckych kožiek CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/01
28-75-2 výrobca a spracovávateľ silikátových vlákien CH, D 9-17 7-12 3 4 34 27-33-4/01
výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien
28-76-2 chemik práčovní a čistiarní CH, D 7-12 7-12 3 4 34 64-01-4/01
chemička práčovní a čistiarní 28-58-4/01
28-78-2 biochemik
biochemička
01 mliekárenskú výrobu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
02 výrobu piva a sladu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
03 liehovarnícku výrobu a výrobu vína CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
29 POTRAVINÁRSTVO
29-61-2 mlynár CH 7-12 7-10 3 - 29 24-17-4
29-59-4
29-62-2 pekár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
pekárka
29-64-2 cukrár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
cukrárka 64-21-4
29-65-2 cukrovinkár pečivár
cukrovinkárka pečivárka
01 výrobu cukroviniek CH, D 9-17 7-10 3 - 29 29-59-4
02 výrobu trvanlivého pečiva CH, D 9-17 7-10 3 - 29 29-59-4
29-68-2 mäsiar údenár CH, D 7-12 7-10 3 - 29 29-59-4
mäsiarka údenárka
29-70-2 konzervár CH, D 7-12 7-10 3 4 34 29-59-4
konzervárka
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-4 pradiar
pradiarka
01 spracúvanie textilných vlákien CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 výrobu netkaných textílií CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-45-2 plstiar
plstiarka
01 technické plsti CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 klobučnícke plsti CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-46-2 tkáč
tkáčka
01 plošné textílie CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 kovové tkaniny a sitá CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-49-2 výrobca textilných rukavíc CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
výrobkyňa textilných rukavíc
31-50-2 prámikár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
prámikárka
31-51-2 pletiar CH, D 7-12 7-12 3 - 29 31-39-4/02
pletiarka
31-52-2 krajčír
krajčírka
01 pánské odevy CH, D 7-12 7-12 3 4 34 31-25-4
02 dámske odevy CH, D 7-12 7-12 3 4 34 31-25-4
31-77-2 strojná vyšívačka
01 priemyselnú výrobu D 7-12 7-10 3 - 29 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu D 7-12 7-10 3 - 29 31-39-4/02
31-81-2 klobučník
klobučníčka
01 priemyselnú výrobu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
02 zákazkovú výrobu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 31-39-4/02
31-85-2 krajčírka
01 odevnú konfekciu D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
02 technickú konfekciu D 7-12 7-12 3 - 29 31-25-4
03 textilné hračky D 7-12 7-15 3 - 29 31-25-4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2 remenár sedlár CH, D 7-12 7-12 3 4 34 32-46-4/03
remenárka sedlárka
32-51-2 kožušník
kožušnícka
01 prípravu kožušinových výrobkov CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-45-4
02 šitie a opravy kožušinových výrobkov CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-45-4
32-53-2 rukavičkár
rukavičkárka
01 strihy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/03
02 šitie CH, D 7-12 7-15 3 4 34 32-46-4/03
32-72-2 zvrškár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 32-46-4/02
zvrškárka
32-74-2 obuvník
obuvníčka
01 priemyselnú výrobu CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
02 zákazkovú výrobu a opravy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
03 ortopedickú obuv CH, D 4-7 7-10 3 4 34 32-46-4/02
55-02-4
04 obuvnícke polovýrobky CH, D 7-12 7-10 3 4 34 32-46-4/02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2 stolár
stolárka
01 výrobu nábytku a zariadení CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnostolársku výrobu CH 7-12 7-12 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
V36-59-4/02
03 poľnohospodársku výrobu CH 7-12 7-10 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
04 priemyselné obrábanie dreva CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-56-2 spracovávateľ prírodných pletív CH, D 7-12 7-10 3 4 34 64-01-4/01
spracovávateľka prírodných pletív 64-01-4/02
33-59-2 debnár CH 7-12 7-10 3 4 34 33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-62-2 kefár CH, D 9-17 7-15 3 - 29 33-42-4
kefárka
33-64-2 ramár pozlacovač CH, D 9-17 7-12 3 4 34 64-01-4/02
ramárka pozlacovačka
33-67-2 výrobca športových potrieb CH, D 7-12 7-10 3 4 34 33-43-4/01
výrobkyňa športových potrieb
33-68-2 mechanik hudobných nástrojov
mechanička hudobných nástrojov
01 akordeóny a ústne harmoniky CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
02 klávesové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
03 strunové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
33-69-2 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
01 bicie nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
02 jazýčkové a perné nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
03 nátrubkové nástroje CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
04 strojivá CH, D 7-12 7-12 3 4 34 nieje určený
33-70-2 čalúnnik CH, D 7-12 7-12 3 4 34 33-43-4/02
čalúnnička
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-68-2 pečiatkár CH, D 9-17 4-7 3 4 34 64-01-4/01
pečiatkárka
34-70-2 tlačiar na maloofsetových strojoch CH, D 7-12 7-10 3 4 34 34-54-4
tlačiarka na maloofsetových strojoch
34-72-2 lejár v polygrafii CH 4-7 4-7 3 4 34 34-54-4
34-92-2 filmový laborant CH, D 4-7 7-10 3 4 34 64-01-4/01
filmová laborantka
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2 murár CH 7-12 7-12 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-63-2 tesár CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-64-2 železobetonár CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-65-2 štukatér CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
64-01-4/02
V36-59-4/02
36-66-2 vodár meliorátor CH 9-17 7-10 3 4 34 36-59-4/01
36-60-4
V36-59-4/02
36-72-2 kamenár CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-74-2 dlaždič cestár CH 7-12 7-12 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-75-2 maliar
01 interiéry CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
02 stavebnú výrobu CH 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-76-2 izolatér CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-77-2 pokrývač CH 7-12 4-73) 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-78-2 inštalatér CH 7-12 4-7 3 4 34 24-14-4/01
36-59-4/02
V24-17-4
V36-59-4/01
36-79-2 sklenár CH, D 7-12 7-10 3 4 34 36-59-4/01
sklenárka V36-59-4/02
36-80-2 podláhár CH 7-12 4-7 3 4 34 36-59-4/01
V36-59-4/02
36-88-2 kominár CH 9-17 7-1 03) 3 4 34 64-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
37 DOPRAVA A POŠTY
37-62-2 železničiar CH, D 7-12 7-12 3 4 34 37-57-4/02
železničiarka
37-63-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy CH, D 7-12 7-10 3 4 34 37-56-4
manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2 pestovateľ
pestovateľka
01 chmeliarstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
02 ovocinárstvo a včelárstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
03 šľachtenie a semenárstvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
45-11-4
04 vinohradníctvo CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-01-4
45-11-4
45-71-2 záhradník CH, D 7-12 7-12 3 - 29 45-11-4
záhradníčka
45-75-2 mechanizátor lesnej výroby CH 9-17 7-10 3 4 34 45-21-4
45-76-2 mechanizátor rastlinnej výroby CH 7-12 7-10 3 4 34 45-01-4
45-26-4
45-77-2 hydinár CH, D 7-12 7-12 3 - 29 29-59-4
hydinárka 45-02-4/01
45-78-2 rybár CH 7-12 4-7 3 4 34 45-02-4/02
45-80-2 chovateľ
chovateľka
01 chov hospodárskych zvierat CH, D 7-12 7-10 3 - 29 45-02-4/01
02 chov koní a jazdectvo CH, D 7-12 4-7 3 - 29 45-02-4/01
03 chov oviec CH, D 7-12 7-10 3 - 29 45-02-4/01
55 ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2 protetik
protetička
01 mechaniku CH, D 4-7 7-10 3 4 34 55-02-4
02 bandáže CH, D 4-7 7-10 3 4 34 55-02-4
55-72-2 zdravotník
zdravotníčka
01 ošetrovateľské a opatrovateľské práce CH, D 7-12 4-7 3 - 29 nieje určený
02 laboratórne práce a lekárenstvo CH, D 7-12 4-7 3 - 29 nieje určený
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2 aranžér CH, D 7-12 7-125) 3 - 29 64-11-4/02
aranžérka
64-52-2 fotograf CH, D 9-17 7-12 3 4 34 64-01-4/01
fotografka 64-01-4/02
64-53-2 knihár
knihárka
01 ručnú výrobu CH, D 7-12 4-7 3 4 34 34-54-4
02 priemyselnú výrobu CH, D 7-12 7-12 3 4 34 34-54-4
64-56-2 kaderník CH, D 9-17 7-10 3 4 34 64-26-4
kaderníčka
64-60-2 predavač
predavačka
01 potravinársky tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
02 rozličný tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
03 elektrotechnický tovar CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
04 drogériový tovar CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
05 motorové vozidlá CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
06 stavebniny a remeselnícke potreby CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
07 textil a odievanie CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
08 obuv a koženú galantériu CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
09 domáce potreby CH, D 9-17 5-16 3 - 29 64-11-4/01
10 drobný tovar CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
11 hodiny a klenoty CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
12 nábytok a bytové zariadenia CH, D 9-17 5-10 3 - 29 64-11-4/01
64-80-2 operátor skladovania
operátorka skladovania
01 hutnícke a strojárske výrobky CH, D 7-12 6-10 3 4 34 27-17-4
64-27-4
02 obchod CH, D 7-12 6-10 3 4 34 64-27-4
64-90-2 kuchár čašník
kuchárka servírka
01 prípravu jedál CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
02 obsluhu CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
03 pohostinstvo CH, D 9-17 7-12 3 - 29 64-21-4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2 zlatník a klenotník CH, D 9-17 7-10 3 4 34 64-01-4/02
zlatníčka a klenotníčka 85-01-4
85-71-2 ručná vyšívačka D 4-7 4-7 3 4 34 64-01-4/02
85-01-4
85-72-2 ručná čipkárka D 4-7 4-7 3 4 34 64-01-4/02
85-01-4

1) Študijný odbor podľa odielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor. Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 9 rozširuje o študijné odbory označené V.
2) V učebnom odbore mechanik banských prevádzok je na jedného majstra odbornej výchovy až 30 žiakov, ak sa prideľujú kádrovým robotníkom na sústredených pracoviskách.
3) V 3. ročníku pri práci vo výškách 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy
4) V blokoch učiva pre vulkanizáciu je 4 až 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
5) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke 5 až 10 žiakov na jedného majstra odbornej prípravy