Opatrenie č. 246/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.

Čiastka 40/1990
Platnosť od 18.06.1990 do31.12.1996
Účinnosť od 18.06.1990 do31.12.1996
Zrušený 350/1996 Z. z.

OBSAH

246

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1990,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. sa mení takto:

1. V § 38 ods. 1 znie:

(1) Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor a ďalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky; výbory sú za svoju činnosť zodpovedné Slovenskej národnej rade.“.

2. § 41 sa vypúšťa.

3. § 42 sa vypúšťa.

4. § 43 sa vypúšťa.

5. § 43a sa vypúšťa.

6. V § 92 ods. 1 sa slovo „socialistických“ vypúšťa.

7. V § 97 ods. 6 sa slovo „socialistických“ vypúšťa.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.