Oznámenie č. 243/1990 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

243

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a výborom Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva výnos z 31. mája 1990 č. 5/1990 o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke.

Výnos obsahuje komplexnú právnu úpravu odmeňovania odborných pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke.

Výnosom sa zrušujú smernice predsedu Štátnej banky česko-slovenskej z 3. júla 1986 č. R-36/1986 o odmeňovaní odborných pracovníkov v Štátnej banke československej (reg. v čiastke 18/1986 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Výnos bol publikovaný vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej č. 4/1990 a je na nahliadnutie vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej, Komerčnej banky, Všeobecnej úverovej banky, Česko-slovenskej obchodnej banky, a. s. a Živnostenskej banky.