Oznámenie č. 242/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov

242

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky

vydalo podľa ustanovenia § 17 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií výnos z 10. mája 1990 pod č. 659/1990 o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále.

Výnosom sa zamedzuje tvrdosť a nezrovnalosť, ktorá vzniká pri nedodržaní ustanovení o tvorbe a používaní podnikových fondov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov a možno doň nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej republiky, krajských finančných správach, Finančnej správe hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy, krajských národných výboroch, Národnom výbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.