Vyhláška č. 240/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

(v znení č. 44/1991 Zb.)

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1991 do31.03.2002
Zrušený 163/2002 Z. z.

240

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. júna 1990

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. a advokácii ustanovuje:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Advokát poskytuje právnu pomoc za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa riadi ustanoveniami tejto vyhlášky.

(2) Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za premeškaný čas.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú len na osoby, ktoré advokáta požiadali o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „klient“).

§ 2

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnej pomoci sa môže advokát dohodnúť s klientom na druhu zmluvnej odmeny.

(2) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1, predpokladá sa, že sa advokát dohodol s klientom na odmene určenej podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene.

§ 3

Advokát môže poskytnúť právnu pomoc bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu, alebo za podmienok určených Predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory.

§ 4

(1) Odmeňujú sa jednotlivé úkony právnej pomoci, alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnej pomoci v určitom rozsahu alebo po určitú dobu.

(2) V odmene sú zahrnuté i odmeny za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

Odmena advokáta

§ 5

Zmluvná odmena

(1) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne využitých na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena).

(2) Spôsoby určenia odmeny podľa odseku 1 môžu byť kombinované.

(3) Zmluvná odmena nesmie byť menšia, ako by bola tarifná odmena v tej istej veci.

(4) Advokát môže oboznámiť verejnosť s výškou svojich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hodinová odmena

§ 6

(1) Základná sadzba hodinovej odmeny je 200 Kčs.

(2) Pri poskytovaní jednoduchej právnej porady možno dohodnúť základnú sadzbu hodinovej odmeny delenú na začaté štvrťhodiny.

(3) Advokát sa môže dohodnúť s klientom

a) na znížení základnej sadzby hodinovej odmeny až na polovicu,

b) na jej zvýšení až na trojnásobok, ak ide o vec mimoriadne náročnú alebo ak na jej vybavenie je potrebné použiť cudzie právo alebo cudzí jazyk.

§ 7

(1) Ak sa dohodne advokát s klientom na hodinovej odmene, je povinný informovať ho o predpokladanom rozsahu prác a upozorniť ho vopred na potrebné prekročenie pôvodne predpokladaného rozsahu.

(2) Advokát je povinný predložiť klientovi pri vyúčtovaní časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena

§ 8

(1) Paušálna odmena môže byť dohodnutá za

a) poskytovanie právnej pomoci v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b) úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

(2) Výška paušálnej odmeny sa určí s prihliadnutím na predpokladanú vecnú a časovú náročnosť práce a na základnú sadzbu hodinovej odmeny.

§ 9

Ak neposkytuje advokát právnu pomoc až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ju neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; v takomto prípade je povinný predložiť klientovi špecifikáciu práce.

Podielová odmena

§ 10

(1) Podielová odmena môže byť dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

(2) Podielová odmena nesmie prevyšovať 20 % hodnoty veci.

§ 11

(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnej pomoci za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, má advokát právo na tarifnú odmenu vo výške určenej podľa miery úspechu vo veci.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, môže od neho advokát požadovať iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí podľa hodnoty alebo druhu veci a podľa počtu úkonov právnej pomoci, ktoré advokát vo veci vykonal.

§ 13

(1) Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci určená podľa hodnoty veci je z hodnoty:

do 1000 Kčs ............................... 200 Kčs
nad 1000 Kčs do 5000 Kčs ........ 300 Kčs
nad 5000 Kčs do 10 000 Kčs ..... 400 Kčs
nad 10 000 Kčs do 200 000 Kčs ... 400 Kčs a 10 Kčs za každých začatých 1000 Kčs
nad 200 000 Kčs .......................... 2300 Kčs a 10 Kčs za každých začatých 10 000 Kčs.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide však o plnenie na dobu dlhšiu ako tri roky alebo na dobu neurčitú, určí sa len trojnásobkom hodnoty ročného plnenia.

(3) Pri výkone rozhodnutia pre opakujúce sa plnenia sú pre určenie odmeny rozhodné len splátky, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia už splatné.

(4) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty požadovaného podielu.

(5) Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku, najmenej 400 Kčs ročne.

(6) Ak nemožno hodnotu veci vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci je 200 Kčs, ak nie je ďalej ustanovené inak.

§ 14

Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci vo veciach starostlivosti o maloletých, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, preskúmavania rozhodnutí iných orgánov a vo veciach prejednávaných pred štátnym notárstvom s výnimkou prejednávania dedičstva a výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľnosti je 100 Kčs.

§ 15

(1) Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci pri obhajobe v trestnom konaní a zastupovaní v konaní o priestupkoch je:

a) 200 Kčs, ak ide o priestupok alebo trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 1 rok,

b) 400 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov,

c) 600 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 10 rokov,

d) 800 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci 10 rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest.

(2) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(3) Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej pomoci vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena vo výške 100 Kčs; k sadzbám tarifnej odmeny podľa odseku 1 sa neprihliada.

§ 16

Úkony právnej pomoci

(1) Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b) ďalšia porada s klientom presahujúca jednu hodinu,

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, týkajúce sa veci samej,

d) účasť pri vyšetrovacom úkone, pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania a za konanie pred súdom alebo iným orgánom, a to za každé začaté dve hodiny,

e) napísanie právneho rozboru veci,

f) rokovanie s protistranou, a to za každé začaté dve hodiny,

g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, prípadne sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

h) napísanie listiny o právnom úkone.

(2) Odmena vo výške 1 polovice patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,

c) odvolanie proti rozhodnutiu, pokiaľ nejde o rozhodnutie vo veci samej a vyjadrenie k takémuto odvolaniu,

d) návrhy a sťažnosti vo veciach, v ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,

e) účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,

f) ak ide o výkon rozhodnutia, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takémuto návrhu, zastupovanie pri pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takémuto návrhu.

(3) Za úkony právnej pomoci, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 17

(1) Advokát môže znížiť tarifnú odmenu až na polovicu.

(2) Tarifná odmena sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní alebo obhajobe dvoch alebo viacerých osôb.

(3) Tarifnú odmenu môže advokát zvýšiť až na trojnásobok, ak ide o vec mimoriadne náročnú alebo ak na jej vybavenie je potrebné použiť cudzie právo alebo cudzí jazyk.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa zvyšuje tarifná odmena patriaca vo veci s najvyššou hodnotou o polovicu tarifnej odmeny, ktorá by inak patrila v ostatných spojených veciach.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom. V takomto prípade sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci s najvyššou hodnotou.

Hotové výdavky a náhrada za premeškaný čas

§ 18

Advokát má popri nároku na odmenu tiež nárok na

a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) náhradu za premeškaný čas (§ 20).

§ 19

(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

(2) Ak sa dohodne advokát s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť tiež na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov a advokát nemôže požadovať náhradu tých hotových výdavkov, pri ktorých bola dohodnutá paušálna suma prekročená.

(3) Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory môže záväzne určiť paušálnu sumu, ktorú možno od klienta požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné. Túto sumu môže advokát požadovať i vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú právne predpisy o náhradách cestovných výdavkov, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 20

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za premeškaný čas 20 Kčs za každú i začatú polhodinu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 21

Pri úvahe o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci (§ 3) a o znížení odmeny (§ 6 ods. 3, § 17 ods. 1) sa prihliadne najmä na majetkové a sociálne pomery klienta a na povahu veci.

§ 22

(1) Pri určení nákladov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej či právnickej osobe, sa výška odmeny advokáta určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 12 a nasl.); ustanovenie § 17 ods. 1 prvá veta sa nepoužije. Na to je advokát povinný upozorniť klienta, ak jedná s ním o zmluvnej odmene.

(2) Ustanovenie odseku 1 prvá veta sa vzťahuje i na výšku odmeny advokáta ustanoveného prokurátorom alebo súdom.

§ 23

(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska alebo sídla, alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy, môže byť odmena advokáta dohodnutá i v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní nákladov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej alebo právnickej osobe; na to je advokát povinný klienta upozorniť.

§ 24

Za úkony právnej pomoci vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.


§ 25

Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 50/1965 Zb. o odmenách za poskytovanie právnej pomoci.

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

JUDr. Košťa CSc. v. r.