Vyhláška č. 24/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Čiastka 7/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.03.1997
Účinnosť od 01.02.1990 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

24

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 29. januára 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) sa mení takto:

1. § 6 ods. 2 písm. a) znie:

a) vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov a ich spolujazdcov,“.

2. V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Ľudových milícií“.

3. V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a Ľudových milícií“.

4. § 35 ods. 1, 2 a 3 znie:

(1) Vodiči vozidiel, ktorí pri plnení špeciálnych úloh používajú typické zvukové znamenie13) doplnené zvláštnym výstražným modrým, prípadne červeným svetlom14) (ďalej len „vozidlá s právom prednostnej jazdy“), nie sú povinní dodržiavať ustanovenia druhej, štvrtej, šiestej a siedmej časti; tým nie sú zbavení povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzaných vozidlách musia byť vždy rozsvietené stretávacie svetlá.

(3) Vodiči ostatných vozidiel musia vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám nimi sprevádzaným umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, i zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami nimi sprevádzanými sa vodiči ostatných vozidiel nesmú zaraďovať.“.

5. V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a s absolútnym právom prednostnej jazdy“.

6. V § 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a Ľudových milícií“.

7. V § 55 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vozidlá s absolútnym právom prednostnej jazdy“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

JUDr. Sacher v. r.