Vyhláška č. 238/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb. o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

238

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 11. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 29 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., § 152 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb. a § 373 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 zní:

(2) Z pracovní odměny odsouzeného, pokud nedosahuje 400 Kčs měsíčně, se sráží k úhradě nákladů výkonu trestu celý zbytek přesahující 30 Kčs kapesného (§ 5 odst. 1).“.

2. § 3 odst. 4 zní:

(4) Z pracovní odměny odsouzeného za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je na základě smlouvy mezi ústavem a hospodářskou organizací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona zařazen do práce, se provede srážka ve výši 50 % k úhradě nákladů výkonu trestu.“.

3. § 5 odst. 1 zní:

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému kapesné ve výši stanovené v příloze; nedosahuje-li pracovní odměna odsouzeného 400 Kčs měsíčně, činí kapesné 30 Kčs (§ 3 odst. 2).“.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Úložné

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému úložné ve výši stanovené v příloze.

(2) Z pracovní odměny za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je zařazen do práce (§ 3 odst. 4), náleží odsouzenému úložné ve výši 20 %.

(3) K úložnému se dále připočítává též nevyčerpaný zbytek částky určené v příloze pro další srážky (§ 4) a popřípadě i částka převedená z kapesného (§ 5 odst. 4).

(4) Z části úložného převyšující předpokládanou částku náležející odsouzenému při jeho propuštění z výkonu trestu (odstavec 5) může odsouzený poskytovat příspěvky své manželce (manželovi), dětem, rodičům (prarodičům), sourozencům, družce (druhovi) a plnit své závazky, pokud tato část nepodléha srážkám podle § 8 a 8a.

(5) Odsouzeným, u nichž doba výkonu trestu:

a) nepřesahovala dva roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1000 Kčs,

b) přesahovala dva roky, ale nepřesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1500 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1500 Kčs,

c) přesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 2000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 2000 Kčs,

přičemž příspěvek, který tvoří rozdíl mezi výší úložného a výší uvedených částek se vyplatí z prostředků ústavu.

(6) Ve prospěch příspěvku (odstavec 5) se zúčtuje kapesné a úložné z pracovní odměny odsouzeného, z níž se provedou srážky po propuštění odsouzeného z výkonu trestu, a to až do výše poskytnutého příspěvku.“.

5. Příloha vyhlášky se nahrazuje přílohou připojenou k této vyhlášce.


Čl. II

Srážky z pracovní odměny odsouzeného za měsíc červen 1990 se provedou podle této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministryně:

JUDr. Burešová v. r.


Príloha vyhlášky č. 199/1990 Sb.

Tabulka pro provádění srážek z pracovní odměny odsouzených I., II. a III. nápravně výchovné skupiny s vyživovací povinností a bez vyživovací povinnosti.
Pracovní odměna od Kčs S vyživovací povinností Bez vyž. pov. Kapesné pro NVS
výživné pro Další srážky Úložné Další srážky Úložné
1 dítě 2děti 3děti 4 a více dětí I. II. III.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 148 164 164 196 24 12 40 24 40 36 32
500 180 205 210 245 30 15 50 30 50 45 40
600 210 246 258 294 36 18 60 36 60 54 48
700 238 287 308 343 42 21 70 42 70 63 56
800 264 328 360 392 48 24 80 48 80 72 64
900 288 369 414 441 54 27 90 54 90 81 72
1000 310 410 470 490 60 30 100 60 100 90 80
1100 330 451 528 539 66 33 110 66 110 99 88
1200 348 492 564 588 72 36 120 72 120 108 96
1300 364 533 598 637 78 39 130 78 130 117 104
1400 378 560 630 686 84 42 140 84 140 126 112
1500 390 585 660 720 90 45 150 90 150 135 120
1600 400 608 688 752 96 48 160 96 160 144 128
1700 410 629 714 782 102 51 170 102 170 153 136
1800 420 648 738 810 108 54 180 108 180 162 144
1900 430 665 760 836 114 57 190 114 190 171 152
2000 440 680 780 860 12O 60 200 120 200 180 160
2100 450 693 798 882 126 63 210 126 210 189 168
2200 460 704 814 924 132 66 220 132 220 198 176
2300 470 713 828 966 138 69 230 138 230 207 184
2400 480 720 864 1008 144 72 240 144 240 216 192
2500 490 725 900 1050 150 75 250 150 250 225 200
2600 500 754 936 1092 156 78 260 156 260 234 208
2700 510 783 972 1134 162 81 270 162 270 243 216
2800 520 812 1008 1176 168 84 280 168 280 252 224
2900 530 841 1044 1218 174 87 290 174 290 261 232
3000 540 870 1080 1260 180 90 300 180 300 270 240
3100 550 899 1116 1302 186 110 310 230 310 279 248
3200 560 928 1152 1344 192 130 320 280 320 288 256
3300 570 957 1188 1386 198 150 330 330 330 297 264
3400 580 986 1224 1428 204 170 340 380 340 306 272
3500 590 1015 1260 1470 210 190 350 430 350 315 280
3600 600 1044 1296 1512 216 210 360 480 360 324 288
3700 610 1073 1332 1554 222 230 370 530 370 333 296
3800 620 1102 1368 1596 228 250 380 580 380 342 304
3900 630 1131 1404 1638 234 270 390 630 390 351 312
4000 640 1160 1440 1680 240 290 400 680 400 360 320
4100 640 1160 1440 1680 6 % 290 + 64 % z částky nad 4000 10 % 680 + 48 % z částky nad 4000 10 % 9 % 8 %
Poznámka: Srážky na náklady výkonu trestu tvoří zbytek pracovní odměny