Vyhláška č. 236/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 15.06.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

236

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 11. júna 1990,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb., sa dopĺňa takto:

Za § 45 sa vkladá nový § 45a, ktorý znie:

㤠45a

Od cla sú čiastočne oslobodené niektoré druhy obchodného tovaru v rozsahu ustanovenom v prílohe.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júnom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha vyhlášky č. 236/1990 Zb.

Číslo colného sadzobníka obchodného tovaru1) Názov tovaru Colná sadzba colného sadzobníka obchodného tovaru %1) Znížená colná sadzba %
Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté
2008203 - ananásy 45,- 2,-
2008301 - citrusové plody 45,- 2,-
2008408 - hrušky 45,- 8,-
2008505 - marhule 45,- 5,-
2008602 - čerešne 45,- 8,-
2008700 - broskyne 45,- 5,-
2008807 -jahody 45,- 8,-
- ostatné, včítane iných zmesí než pol. 2008190
2008921 -- zmesi 45,- 6,-
2008998 -- ostatné 45,- 8,-
Glazované keramické dlaždice a dlažobné kocky, obkladové dosky a obkladačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908900 - ostatné 39,- 7,-
1901109 Prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj 30,- 15,-
1901206 Zmesi a cestá pre prípravu pekárskeho tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva čísla 1905 30,- 20,-
5405009 Umelý monofil s dlžkovou hmotnosťou 67 decitex alebo vyššou a ktorého žiadny rozmer v priezere nepresahuje 1 mm; pásiky a podobné tvary (napr. umelá slama) z umelých text. materiálov so zjavnou šírkou nepresahujúcou 5 mm 47,- 5,-
Kábel zo syntetického hodvábu
5501105 - z nylonu alebo iných polyamidov 70,- 9,-
5501202 - z polyesterov 50,- 9,-
5501300 - akrylový alebo modakrylový 66,- 9,-
5501903 - ostatné 69,- 9,-
5502004 Kábel z umelého hodvábu 70,- 9,-
Syntetické strižové vlákna nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadame
5503108 - z nylonu alebo iných polyamidov 70,- 9,-
5503205 - z polyesterov 45,- 9,-
5503302 - akrylové alebo modakrylové 67,- 9,-
5503400 - z polypropylénu 45,- 9,-
5503906 - ostatné 70,- 9,-
Umelé strižové vlákna, nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadame
5504104 - viskózové 70,- 9,-
5504902 - ostatné 70,- 9,-
Syntetické strižové vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadame
5506107 - z nylonu alebo iných polyamidov 62,- 10,-
5506204 - z polyesterov 62,- 10,-
5506301 - akrylové a modakrylové 62,- 10,-
5506905 - ostatné 62,- 10,-
7006 Umelé strižové vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie 58,- 10,-
5508207 Šijacia niť z umelých strižových vlákien, tiež upravená na drobný predaj 45,- 20,-
Priadza (iné ako šijacia niť) zo syntetických strižových vlákien, neupravená na drobný predaj
- obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti strižových vlákien z nylonu alebo iných polyamidov
5509114 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509122 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti polyesterových strižových vlákien
5509211 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509220 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- obsahujúca nejmenej 85 % hmotnosti akrylových alebo modakrylových strižových vlákien
5509319 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509327 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- iná priadza obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti syntetických strižových vlákien
5509416 -- jednoduchá priadza 51,- 8,-
5509424 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 51,- 8,-
- iná priadza z polyesterových strižových vlákien
5509513 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s umelými strižovými vláknami 51,- 8,-
5509521 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 8,-
5509530 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509599 -- ostatná 51,- 9,-
- Iná priadza z akrylových alebo modakrylových strižových vlákien
5509611 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 9,-
5509629 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509696 -- ostatná 51,- 9,-
- ostatná priadza
5509912 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 51,- 9,-
5509921 -- v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 51,- 9,-
5509998 -- ostatná 51,- 9,-
Priadza (iná ako šijaca niť) z umelých strižových vlákien, neupravená na drobný predaja - obsahujúca najmenej 85 % hmotnosti umelých strižových vlákien
5510112 -- jednoduchá priadza 54,- 9,-
5510121 -- násobná (zosúkaná) alebo káblovaná priadza 54,- 9,-
5510201 - iná priadza v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými zvieracími chlpami 54,- 9,-
5510309 - iná priadza v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou 54,- 9,-
5510902 - ostatná priadza 54,- 9,-
5511305 Priadza (iná ako šijaca niť) z umelých strižových vlákien, upravená na drobný predaj 44,- 20,-
Obuv so zvrškom z usne - ostatná s podrážkou z usne
6403514 -- zakrývajúca členok 12,- 10,-
6403590 -- ostatná 12,- 10,-
- ostatná s podrážkou z kaučuku, plátov, usne alebo kompozitnej usne
6403914 -- zakrývajúca kotník 12,- 10,-
6403999 -- ostatná 12,- 10,-
Obuv so zvrškom z textilných materiálov
- s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo plátov
6404197 -- ostatná 12,- 7,5
6404201 - s podrážkou z usne alebo kompozitnej usne 12,- 10,-
6405207 Ostatná obuv so zvrškom z textilních materiálov 18,- 7,5
6911102 Kuchynský a stolový riad z porcelánu 19,- 12,-
6914101 Ostatné keramické výrobky z porcelánu 31,- 15,-
Tvrdené bezpečnostné sklo
7007116 -- v rozmeroch a tvaroch vhodných na použitie v dopravných prostriedkoch, lietadlách, lodiach a kozmických lodiach 32,- 15,-
7007191 -- ostatné 32,- 15,-
Rozhlasové prijímače fungujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie, včítane prístrojov aj pre príjem rádiotelefónie alebo rádiotelegrafie
8527113 - kombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku 21,- 10,-
Elektrické izolátory
8546207 - keramické 29,- 12,-

1) Príloha 1 nariadenia vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.