Vyhláška č. 235/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do03.02.1993
Účinnosť od 01.01.1992 do03.02.1993
Zrušený 32/1993 Z. z.

235

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 11. júna 1990,

ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 10 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku (ďalej len „zákonné opatrenie“) ustanovuje:


§ 1

(1) Štátny vyrovnávací príspevok (ďalej len „príspevok“) patrí v plnej výške, aj keď nárok naň trval len po časť mesiaca.

(2) Pokiaľ vznikne nárok na príspevok až po dátume určeného výplatného termínu príspevku v kalendárnom mesiaci, príspevok za tento mesiac sa doplatí, a to v najbližšom výplatnom termíne.

(3) Nárok na výplatu príspevku, ktorý nebol do dňa smrti vyplatený, zaniká smrťou oprávnenej osoby.

§ 3

(1) Pokiaľ je osobe priznaný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia, s výnimkou sirotského dôchodku, odo dňa nasledujúceho po prvom dni v kalendárnom mesiaci, vypláca príspevok za tento mesiac ešte zamestnávateľ, prípadne príslušný štátny orgán;1) pokiaľ však za túto dobu patril vyšší príspevok, vyplatí platiteľ dôchodku rozdiel oboch súm. Ak sa dôchodok priznáva spätne za dobu, za ktorú sa už príspevok vyplatil, platca dôchodku za túto dobu príspevok nevypláca. V týchto prípadoch sa posledná výplata príspevku zamestnávateľom, prípadne príslušným štátnym orgánom zaznamená v žiadosti o dôchodok.

(2) Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nárok na výplatu dôchodku zanikne, vypláca príspevok platca dôchodku naposledy za kalendárny mesiac, v ktorom patrila posledná splátka dôchodku.

(3) Pri vzniku nároku na výchovné na osobu, na ktorú doteraz patrili prídavky na deti, sa za mesiac, na ktorý patrí prvá splátka výchovného, príspevok nevypláca s prídavkami na deti; posledná výplata príspevku vykonaná zamestnávateľom sa zaznamená v žiadosti o výchovné.

(4) Ak nárok na prídavky na deti nevznikol len z dôvodu nesplnenia podmienky odpracovanej doby2) a prídavky na deti neboli vyplatené inému oprávnenému, vyplatí príspevok patriaci osobám uvedeným v § 4 ods. 2 zákonného opatrenia ten platiteľ príspevku, ktorý by pri splnení tejto podmienky bol na výplatu prídavkov na deti inak príslušný.

§ 4

(1) Za umiestnenie v ústave sociálnej starostlivosti sa na účely nároku na príspevok nepovažuje doba pobytu požívateľa dochodku

a) v ústave sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom, po ktorú nie je povinný platiť úhradu nákladov,4)

b) v ústave sociálnej starostivosti s týždenným alebo denným pobytom alebo pri prechodnom pobyte v týchto zariadeniach.

(2) Za umiestnenie v psychiatrickej liečebni alebo v liečebni pre dlhodobo chorých sa na účely nároku na príspevok u požívateľa dôchodku nepovažuje doba prvých troch splátok dôchodku po dni umiestnenia a takisto doba, za ktorú sa spätne dopláca dôchodok pri prepustení z liečebne.

§ 5

(1) Ak zamestnávateľom osoby je cudzí zastupiteľský úrad na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a tento zamestnávateľ nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť výplatu príspevku, vypláca príspevok príslušný štátny orgán.1)

(2) Ak príspevok namiesto príslušného platiteľa vyplatil platiteľ nepríslušný, nejde o preplatok, pokiaľ bol na výplatu príspevku v kalendárnom mesiaci nárok a príspevok bol vyplatený iba raz vo výške, v ktorej patril; v takom prípade sa vyplatené sumy príspevku medzi platiteľmi príspevku navzájom neuhrádzajú.

§ 6

Ak sa celý dôchodok alebo iný príjem poukazuje na účet príjemcu príspevku v peňažnom ústave, poukazuje sa spolu s týmto dôchodkom alebo príjmom aj príspevok.

§ 7

Na príspevok sa prihliada ako na príjem len vtedy, ak sa zisťuje podľa iných právnych predpisov príjem na účely stravovania.

§ 8

Ak sa dôchodok priznáva z dôchodkového zabezpečenia, s výnimkou sirotského dôchodku, odo dňa spadajúceho do júla 1990, vyplatí príspevok za júl 1990 platca dôchodku; v tomto prípade neplatí ustanovenie § 3 ods. 1. Pokiaľ však žiadosť o dôchodok je spísaná v júli 1990 po výplate príspevku, zaznamená sa výplata príspevku v žiadosti o dôchodok a platca dôchodku príspevok v tomto prípade už nevyplatí.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Čl. III

Pokiaľ pred účinnosťou tejto vyhlášky z vážnych dôvodov príspevok nevyplatil cudzí zastupiteľský úrad (čl. II), vyplatí príspevok príslušný štátny orgán.

Čl. III

(1) Osobám, ktoré v období od 1. mája do 30. júna 1991 boli požívateľmi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia alebo splnili podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné patrí štátny vyrovnávací príspevok v kalendárnom mesiaci v tomto období pri splnení ostatných podmienok vo výške 220 Kčs mesačne.

(2) Rozdiel vo výške štátneho vyrovnávacieho príspevku za máj a jún 1991 doplatí platiteľ príspevku, ktorý je príslušný na jeho výplatu za júl 1991

a) na žiadosť, ak vyplácal tento príspevok predo dňom účinnosti tohto zákona iný platiteľ,

b) bez žiadosti v ostatných prípadoch.

Pokiaľ za júl 1991 štátny vyrovnávací príspevok nepatrí, doplatí tento rozdiel platiteľ príspevku, ktorý tento príspevok naposledy vyplatil.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 5 zákonného opatrenia.

2) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
§ 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 1 a 5 zákonného opatrenia.

4) § 93 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
§ 122 ods. 1 písm. a) a § 126 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

5) Zásady krátkodobého zamestnávania poľskej mládeže v čs. organizáciách z 12. mája 1987 uzavreté medzi Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ČSSR a Ministerstvom práce, miezd a sociálnych vecí PĽR.