Vyhláška č. 234/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.06.1990 do31.12.1990
Zrušený 528/1990 Zb.

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej

z 13. júna 1990,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon

Federálne ministerstvo financií a Štátna banka česko-slovenská podľa § 56 devízového zákona č. 162/1989 Zb. v znení zákona č. 109/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon, sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 sa za slová „právnickou osobou“ dopĺňajú slová „alebo s podnikateľom podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „podnikateľ“) a slová „ktorá je povinná“ sa nahrádzajú slovami „ktorí sú povinní“. Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 1a, ktorá znie:

1a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú slová „- právnická osoba“.

3. V § 3 sa za slová „alebo devízového plánu“ dopĺňajú slová „a podnikateľ“, a slová „je povinná“ sa nahrádzajú slovami „sú povinní“. Pod čiarou sa dopĺňa poznámka,5), ktorá znie:

5) Ustanovenie § 3 tejto vyhlášky sa nevzťahuje na dane a poplatky podľa platných predpisov vyberané alebo zrážané v zahraničnej mene. Tieto devízové prostriedky ponukovej povinnosti nepodliehajú, pretože sa odvádzajú do príslušného rozpočtu v mene, v ktorej sa vyberajú, prípadne zrážajú.“.

4. V § 6 ods. 1 písm. l) sa na konci nahrádza bodka čiarkou a zaraďuje sa nové písmeno m), ktoré znie:

m) náhradu nákladov vzniknutých vybavením dožiadania tuzemského justičného orgánu v zahraničí.“.

5. V § 7 písm. l) sa za slová „so stážami“ dopĺňajú slová „a študijnými pobytmi“.

6. V § 7 písm. r) sa za slovo „honoráre“ dopĺňajú slová „vyplácané výkonným umelcom ako odmena za vykonaný umelecký výkon od oprávnenej organizácie a“.

7. V § 10 ods. 1 sa v prvej a druhe vete suma „600 Kčs“ nahrádza sumou „1000 Kčs“.

8. V § 10 ods. 3 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Za tým účelom odovzdá devízovému peňažnému ústavu, ktorého prostredníctvom sa prevod vykonáva, potvrdenie Ústredia pre medzinárodnú právnu ochranu mládeže.“.

9. V § 16 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a zaraďuje sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podmienka spätného dovozu (§ 33 ods. 4 zákona) sa na hodnoty uvedené v odseku 1 nevzťahuje.“.

10. V § 17 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a zaraďuje sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podmienka spätného dovozu (§ 33 ods. 4 zákona) sa na hodnoty uvedené v odseku 1 nevzťahuje.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.