Nariadenie vlády č. 233/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.1996
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.1996
Zrušený 206/1996 Z. z.

233

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. mája 1990,

ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení

Vláda Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 5 Zákonníka práce po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi a Slovenským Roľníckym družstevným zväzom nariaduje:


Dohoda o osobitnom zapojení

§ 1

Organizácia môže s pracovníkom uzavrieť dohodu o osobitnom zapojení.

Postup pri určení mzdy

§ 2

(1) Pracovníkom v osobitnom zapojení1) (ďalej len „pracovník“) určí organizácia mzdu na základe ich tržieb. Organizácia súčasne určí minimálne mesačné odvody jednotlivých pracovníkov na základe kalkulácie vlastných nákladov a ďalších zložiek ceny výkonu.2)

(2) Pri vyššom mesačnom odvode patrí pracovníkovi mzda podľa vnútorných mzdových predpisov a kolektívnych zmlúv organizácie.

(3) Mesačný odvod sa pomerne zníži za dobu dovolenky na zotavenie a celodenných prekážok v práci3) a za sviatok, pokiaľ nepripadá na deň nepretržitého odpočinku v týždni.

(4) Nárok na mzdu vzniká pracovníkovi po splnení mesačnej odvodovej povinnosti.

Odmeňovanie prestojov

§ 3

Pri prestojoch4) kratších ako jeden deň alebo jednu smenu nepatrí pracovníkom náhrada mzdy.

Náhrada mzdy za dôležité osobné prekážky v práci

§ 4

(1) Pri dôležitých osobných prekážkach v práci5) kratších ako jeden deň alebo jednu smenu pracovníkom nepatrí náhrada mzdy.

(2) Ak sa organizácia a pracovník dohodli na rozsahu a rozvrhnutí pracovného času (§ 7), poskytuje sa pracovníkovi náhrada mzdy aj pri dôležitých osobných prekážkach v práci kratších ako jeden deň, pokiaľ nevyhnutne zasiahli do tohto pracovného času.

§ 5

Za celodennú prekážku v práci sa považuje prekážka, ktorá trvá po dobu zodpovedajúcu priemernej dĺžke pracovnej smeny vyplývajúcej z určeného týždenného pracovného času pracovníka.

Práca nadčas a príplatky za prácu vo sviatok

§ 6

(1) Na pracovníkov sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o práci nadčas.6)

(2) Pracovníkom nepatrí príplatok za prácu vo sviatok.7)

Podrobnosti o pracovných podmienkach

§ 7

Organizácia a pracovník si môžu dohodnúť v pracovnej zmluve rozsah a rozvrhnutie pracovného času, ktorý pracovník odpracuje v určenom pracovnom čase, ako aj to, ktoré dni v týždni sa budú pre účely náhrady mzdy za sviatok považovať za dni nepretržitého odpočinku v týždni.


Zrušovacie ustanovenie

§ 8

Zrušujú sa smernice Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky zo 4. 2. 1970 č. MH-78/1970 a MF 3/266/1970 na vykonávanie činnosti formou osobitného zapojenia pracovníkov v podnikoch miestneho priemyslu a komunálnych služieb, registrované v čiastke 27/1970 Zb.

Účinnosť

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 267 ods. 4 Zákonníka práce.

2) § 6 až 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 21/1990 Zb. o kalkulácii.

3) § 124 až 130 Zákonníka práce.

4) § 129 Zákonníka práce.

5) § 127 a 128 Zákonníka práce.

6) § 96 až 98 Zákonníka práce a § 116 Zákonníka práce.

7) § 117 ods. 1 Zákonníka práce.