Nariadenie vlády č. 231/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

231

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 14. mája 1990

o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov (ďalej len „zákon“), nariaďuje:


§ 1

Podľa tohto nariadenia sa zvyšujú dôchodky

a) starobné, invalidné, čiastočné invalidné a dôchodky za výsluhu rokov, ak deň, od ktorého boli priznané, spadá do obdobia pred 1. októbrom 1988, a

b) vdovské a sirotské, ak boli vymerané z dôchodkov uvedených v písmene a).

§ 2

(1) Starobné, invalidní, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské a sirotské dôchodky sa zvyšujú o určené precentá z mesačnej výšky dôchodku patriacej ku dňu splátky v októbri 1990 takto:

rok priznania dôchodku percentá zvýšenia dôchodku
do 31. decembra 1975 10
1976 až 1978 7
1979 až 1981 6
1982 až 1984 5
od 1. januára 1985 do 30. septembra 1988 4.

(2) Rokom priznania starobného, invalidného, čiastočného invalidného dôchodku a dôchodku za výsluhu rokov sa rozumie rok, do ktorého spadá deň, od ktorého bol dôchodok priznaný, pokiaľ nárok naň trval nepretržite až do dňa, od ktorého zvýšenie dôchodku patrí.

(3) Rokom priznania vdovského a sirotského dôchodku sa rozumie rok priznania dôchodku, z ktorého boli tieto dôchodky vymerané, alebo deň úmrtia občana, ak nebol požívateľom dôchodku.

(4) Za dôchodky priznané k 30. septembru 1988 sa považujú aj dôchodky vyplácané od neskoršieho dátumu, ak nárok na ne vznikol pred 1. októbrom 1988 a boli vypočítané podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ak ide o

a) starobné dôchodky občanov, ktorí neboli po vzniku nároku na tento dôchodok nepretržite zamestnaní, alebo

b) invalidné alebo čiastočné invalidné dôchodky občanov, ktorým sa nemocenské vyplácalo ešte po 30. septembri 1988.

(5) Ak je dôchodok patriaci ku dňu splátky v októbri 1990 upravený pre súbeh s iným dôchodkom alebo príjmom zo zárobkovej činnosti, určí sa suma zvýšenia z mesačnej výšky vyplácaného dôchodku. Pri prvej zmene výšky vyplácaného dôchodku, ktorá súvisí s dôvodmi zníženia dôchodku, patrí zvýšenie podľa odseku 1 od nasledujúcej splátky dôchodku.

(6) Ak sa dôchodok v októbri 1990 nevypláca, určí sa suma zvýšenia podľa výšky prvej splátky dôchodku vyplatenej po októbri 1990.

(7) Pokiaľ znova vznikne po 30. septembri 1990 nárok na vdovský alebo sirotský dôchodok uvedený v § 1 písm. b), určí sa suma zvýšenia podľa výšky dôchodku, ktorá by patrila v októbri 1990.

(8) Ak ide o dôchodok upravený ako jediný zdroj príjmu, patrí suma zvýšenia k výške dôchodku pred jeho úpravou.

(9) Vdovské a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto nariadenia.

§ 3

(1) Pri súbehu nárokov na viaceré dôchodky sa posudzuje nárok na zvýšenie pri každom dôchodku samostatne.

(2) Pri čiastkových dôchodkoch priznaných podľa medzinárodnej zmluvy sa suma zvýšenia určuje podľa výšky dôchodku vpylácanej česko-slovenským platcom; výška vyrovnávacieho prídavku sa určí so zreteľom na výšku dôchodku určenú len podľa česko-slovenských predpisov.

(3) Zvýšenie dôchodku patrí aj nad najvyššie výmery dôchodku alebo úhrnu dôchodkov a nad najvyššie výmery určené pre súbeh dôchodku alebo úhrnu dôchodkov a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť; výška dôchodku alebo úhrnu dôchodkov včítane zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie však po zvýšení podľa tohto nariadenia presiahnuť sumu 3800 Kčs mesačne.

(4) Zvýšenie sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním naďalej jeden celok.

§ 4

Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, je podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona 1200 Kčs mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 zákona je 2000 Kčs mesačne.

§ 5

Zvýšenie sociálneho dôchodku

Výška sociálneho dôchodku je podľa § 52 ods. 2 zákona najviac 1200 Kčs mesačne u jednotlivca a najviac 2000 Kčs mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Dôchodky uvedené v § 2 ods. 1 a v § 3 ods. 2 sa zvýšia najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia bez žiadosti.

(2) Dôchodky uvedené v § 2 ods. 4 a vdovské a sirotské dôchodky z nich odvodené sa zvýšia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia.

(3) Výška vyrovnávacieho prídavku podľa § 3 ods. 2 sa novo určí najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia.

(4) Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto nariadenia, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia.

(5) Starobné, invalidné, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky obojstrane osirelých detí, ktoré neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v § 4, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia.

(6) Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v § 5 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto nariadenia.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Čalfa v. r.