Vyhláška č. 225/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.

Čiastka 38/1990
Platnosť od 11.06.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.06.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

225

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 6. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí č. 41/1985 Zb. v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 4 vyhlášky sa dopĺňa o položku č. 3, ktorá znie:

3. osobné automobily staršie ako 6 rokov (počítajúc včítane roka výroby, prípadne modelového roka).*)“.


Článok II

Ustanovenie tejto vyhlášky sa nevzťahuje na osobné automobily, ktoré boli dopravené na česko-slovenské územie do 14. júna 1990 včítane.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júnom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rok výroby alebo modelový rok je uvedený na výrobnom štítku alebo zakódovaný v čísle VIN na desiatom mieste pod medzinárodne ustanoveným kódom (napr. rok 1985 je označený písmenom F, rok 1986 písmenom G atď.).V roku 1990 možno dovážať osobné automobily rok výroby alebo modelový rok 1985 označované na výrobnom štítku v čísle VIN (Vehicle identification number) písmenom F a mladšie.