Vyhláška č. 224/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Čiastka 38/1990
Platnosť od 11.06.1990 do31.03.1991
Účinnosť od 30.09.1990 do31.03.1991
Zrušený 392/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška stráca účinnosť 30. septembra 1990. Vyhláška č. 392/1990 Zb. predĺžila účinnosť vyhlášky č. 224/1990 Zb. do 31. marca 1991.

224

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 7. júna 1990,

ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Federálne ministerstvo financií podľa § 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií (ďalej len „zákonné opatrenie“) ustanovuje:


§ 1

(k § 1 ods. 2 zákonného opatrenia)

(1) Organizácie uvedené v § 1 ods. 1 zákonného opatrenia si vyžadujú predchádzajúci súhlas Federálneho ministerstva financií podľa § 1 ods. 2 zákonného opatrenia pri prevodoch vlastníctva hnuteľných vecí s výnimkou prevodov vlastníctva, ku ktorým dochádza pri plnení záväzkov na dodávku výrobkov, na vykonanie prác alebo poskytnutie iného plnenia v rámci vymedzeného predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním.

(2) V žiadosti o predchádzajúci súhlas na uzavretie zmluvy uvedie organizácia opis prevádzanej hnuteľnej veci, jej obstarávaciu cenu,1) dôvod prevodu vlastníctva, dátum obstarania veci, preberajúci subjekt; ak je prevod vlastníctva odplatný, uvedie výšku predajnej ceny.

§ 2

(k § 3 ods. 1 zákonného opatrenia)

(1) Výkaz o majetku organizácií uvedených v § 3 ods. 1 zákonného opatrenia tvorí prílohu tejto vyhlášky. Uvedený výkaz vypĺňajú organizácie, ktoré sú povinné viesť podvojné účtovníctvo, a organizácie, ktoré sú povinné viesť jednoduché účtovníctvo. V prípade potreby je organizácia povinná doložiť na vyžiadanie preverujúceho orgánu údaje výkazu inventúrnymi súpismi, účtovnými knihami a účtovnými dokladmi. Ďalej je organizácia povinná predložiť na vyžiadanie preverujúceho orgánu zápisy v operatívnej evidencii v prípade pozemkov a iného hmotného majetku, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze.

(2) Pri plnení povinnosti uloženej organizáciám druhou vetou § 3 ods. 1 zákonného opatrenia pripojí organizácia v prípadoch prevodov svojho nehnuteľného majetku odpisy zmlúv o prevodoch vlastníctva i odpisy zmlúv o prevodoch práva hospodárenia; ďalej pripojí odpisy zmlúv o prevode vlastníctva hnuteľných vecí a prehľad pohybu na účtoch termínovaných vkladov vedených v peňažných ústavoch za obdobie od 1. novembra 1989 do nadobudnutia účinnosti zákonného opatrenia.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

§ 4

Táto vyhláška stráca účinnosť 30. septembrom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 224/1990 Zb.

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) Účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. FMF V/13 000/1989.Účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre spoločenské a ostatné organizácie č. FMF VII/23 316/1985.Smernice pre vedenie účtovníctva miestnych národných výborov malých obcí, drobných prevádzkární národných výborov, preddavkovaných organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií, Finančný spravodajca č. 9/1978.