Oznámenie č. 223/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach

Čiastka 37/1990
Platnosť od 30.05.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 29. mája 1990.

223

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. marca 1990 bola v Ríme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 29. mája 1990.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky,

majúc na zreteli priaznivý vývoj vo vzťahoch medzi oboma štátmi a vyjadrujúc prianie ich rozvíjať a upevňovať vo všetkých oblastiach,

opierajúc sa o princípy a ustanovenia helsinského záverečného dokumentu a na realizáciu záväzkov prijatých v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, osobitne záväzkov obsiahnutých v Záverečnom dokumente viedenskej následnej schôdzky,

dohodli sa takto:

Článok 1

Štátni občania Československej socialistickej republiky a štátni občania Talianskej republiky, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať bez víza na území druhej zmluvnej strany po dobu najviac 30 dní za turistickým alebo služobným účelom začínajúc dňom vstupu na územie druhého štátu.

Od vízovej povinnosti sú takisto za účelom turistiky na dobu pobytu nepresahujúcu 30 dní oslobodení občania oboch štátov, ktorí sú držiteľmi platných cestovných pasov.

Článok 2

Príslušné úrady oboch zmluvných strán budú udieľať návratné víza na viaceré cesty s platnosťou na celú dobu pridelenia alebo pracovného pôsobenia nasledujúcim kategóriám osôb:

a) členom diplomatického, administratívno-technického alebo služobného personálu veľvyslanectva a konzulárnych zastúpení, ako aj členom ich rodín;

b) členom personálu československých a talianskych kultúrnych stredísk vytvorených na základe dohôd medzi oboma stranami a členom ich rodín;

c) zamestnancom československých obchodných zastupiteľstiev v Taliansku a úradov Talianskeho inštitútu pre zahraničný obchod v Československu, ako aj členom ich rodín;

d) osobám prijatým do domácich služieb kategóriami osôb uvedenými v písmenách a), b) a c) tohto článku.

Článok 3

Príslušné úrady oboch zmluvných strán budú udieľať návratné víza na viaceré cesty s platnosťou na dva roky nasledujúcim kategóriám osôb:

a) zamestnancom stálych zastúpení Československých aerolínií v Taliansku a Alitalie v Československu, ako aj členom ich rodín;

b) zamestnancom hospodárskych, obchodných a finančných zastúpení a spoločností oboch zmluvných strán, ktorí boli v súlade s právnym poriadkom prijatí na ich území na výkon svojej činnosti, ako aj členom ich rodín;

c) československým a talianskym novinárom trvale akreditovaným v Taliansku a v Československu, ako aj členom ich rodín;

d) zamestnancom československých a talianskych vedecko-technických a kultúrnych zastúpení, ktoré majú podľa spôsobu zriadenia právnu subjektivitu a sú podriadené právnej kontrole alebo kontrole iného druhu zo strany vládnych úradov svojho štátu, ako aj členom ich rodín.

Článok 4

1. Príslušné úrady oboch zmluvných strán budú udieľať návratné víza na viaceré cesty s platnosťou na jeden rok nasledujúcim kategóriám osôb:

a) československým a talianskym vodičom kamiónov, ktorí pravidelne plnia úlohy medzinárodnej prepravy medzi oboma štátmi;

b) československým a talianskym sprievodcom, ktorí sprevádzajú vagóny vyhradené pre medzinárodnú prepravu na železničných tratiach dohodnutých medzi oboma stranami.

2. Príslušné úrady oboch zmluvných strán vystavia návratné víza na viaceré cesty s platnosťou až na jeden rok učiteľom, lektorom, účastníkom postgraduálnych kurzov, študentom alebo štipendistom, ktorí cestujú z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany v súlade s medzivládnymi dohodami o kultúrnej spolupráci a ktorých doba pobytu spravidla presahuje šesť mesiacov.

Článok 5

1. Príslušné úrady oboch zmluvných strán rozhodnú o udelení víz občanom druhej zmluvnej strany v lehotách:

a) dvoch pracovných dní, ak ide o členov delegácií, ktorí sa zúčastňujú na konzultáciách a medzinárodných konferenciách, ktoré trvajú dlhšie ako 30 dní;

b) pätnástich pracovných dní, ak ide o osoby uvedené v článku 3 písm. a) a b) a v článku 4 ods. 2;

c) tridsiatich pracovných dní, ak ide o československých a talianskych novinárov od dátumu notifikácie ich vymenovania za stálych dopisovateľov v štáte určenia.

2. Ak ide o osoby, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. a), b) a c) tejto Dohody, príslušné úrady oboch zmluvných strán vydajú rozhodnutie o vystavení víza spravidla do tridsiatich dní od okamihu podania žiadosti.

3. Ak ide o osoby, ktoré sú uvedené v článku 3 písm. d) a v článku 4 ods. 1 tejto Dohody, príslušné úrady oboch zmluvných strán im udelia víza v čo možno najkratšom čase.

Článok 6

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadne z ustanovení tejto Dohody nie je v rozpore so súčasnými a budúcimi záväzkami vyplývajúcimi z mnohostranných zmlúv o vstupe, pobyte a pohybe občanov druhej zmluvnej strany na vlastnom území ani sa nebude vykladať tak, že by tieto záväzky obmedzovalo. V prípade, že by sa v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z mnohostranných zmlúv podstatne zmenili podmienky vstupu, pobytu a pohybu občanov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany podľa ustanovení tejto Dohody, môže táto strana prijať obdobné opatrenia.

2. Ustanoveniami tejto Dohody nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy zmluvných strán o vstupe, pobyte a pohybe cudzincov, včítane predpisov upravujúcich v záujme bezpečnosti štátu prístup do určitých oblastí, vstup a výstup cez určené hraničné priechody a pravidelný prechod vozidiel druhej zmluvnej strany určených na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru.

3. Ustanoveniami tejto Dohody nie sú dotknuté práva zmluvných strán odmietnuť udelenie víz a vstup na vlastné územie na základe individuálneho posúdenia.

4. Ustanovenia tejto Dohody sa môžu meniť a dopĺňať na základe dohody oboch zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany si do 30 dní od podpisu tejto Dohody vymenia vzory príslušných cestovných dokladov. Ak po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody jedna zo zmluvných strán vydá nový cestovný doklad, informuje o tom bez meškania druhú zmluvnú stranu a zašle vzor dokladu.

Článok 8

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť uplynutím šesťdesiateho dňa po jej podpise.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na neobmedzenú dobu. Možno ju vypovedať a stratí platnosť šesť mesiacov po doručení písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Dané v Ríme 29. marca 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a talianskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej
socialistickej republiky:
JUDr. Marián Čalfa
predseda vlády ČSSR

Za vládu Talianskej
republiky:
Giulio Andreotti
predseda vlády Talianskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.