Opatrenie č. 221/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

Čiastka 37/1990
Platnosť od 30.05.1990
Účinnosť od 30.05.1990

OBSAH

221

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 30. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, se mění a doplňuje takto:

1. § 23 odst. 4 zní:

(4) Konají-li se volby ve dvou dnech, stanoví se začátek voleb na čtrnáctou hodinu a konec voleb na dvacátou druhou hodinu prvého dne. Druhého dne začínají volby o sedmé hodině a končí o čtrnácté hodině. Pokud to místní poměry vyžadují, může rada místního národního výboru stanovit začátek voleb na dřívější hodinu, nejdříve však na dvanáctou hodinu prvého dne a pátou hodinu druhého dne; lhůty uvedené v ustanoveních § 21 a 27 se i v těchto případech počítají od čtrnácté hodiny prvého dne voleb.“.

2. § 29 odst. 3 první věta zní: „Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem a má bydliště v České republice, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů a vyznačí v jeho občanském průkazu nebo vojenském průkazu, že se dostavil k hlasování.“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.