Zákon č. 203/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990

203

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. května 1990

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zřizuje se ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1

– bod 2 zní: „ministerstvo financí“,

– bod 6 zní: „ministerstvo práce a sociálních věcí“.

– bod 7 zní: „ministerstvo zdravotnictví“,

– dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 8 až 15.

2. § 4 zní:

㤠4

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, daně a poplatky, finanční hospodaření, hospodaření s národním majetkem, pro věci pojišťoven a spořitelen a pro ceny.“.

3. § 9 zní:

㤠9

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a přeškolování pracovníků, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální školství, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o zdravotně postižené občany a o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

(2) Ministru práce a sociálních věcí je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.“.

4. § 10 zní:

㤠10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, ústřední zdravotnická zařízení, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, pro zdravotnickou výrobu a pro otázky regresních náhrad.

(2) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České republiky.

(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.“.


Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.