198

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. mája 1990

o telesnej kultúre

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je právne upraviť poslanie a úlohy telesnej kultúry, pôsobnosť štátnych orgánov, združení1) a ostatných účastníkov v oblasti telesnej kultúry a podmienky jej zabezpečovania v Slovenskej republike.

§ 2

Poslanie telesnej kultúry

(1) Telesná kultúra ako spoločenský jav je neoddeliteľnou súčasťou kultúry občanov. Plní nezastupiteľnú úlohu pri utváraní zdravia, výchove a vzdelávaní, zlepšuje pracovnú výkonnosť, je základom uspokojovania potrieb v pohybovej aktivite, formuje voľný čas ľudí a humanizuje spôsob ich života. Je významným činiteľom v oblasti medzinárodných vzťahov.

(2) Aktivita v oblasti telesnej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti občana o vlastné zdravie.

§ 3

(1) Telesnou kultúrou sa pre účely tohto zákona rozumie organizovaná i neorganizovaná individuálna, skupinová, spolková a iná činnosť súvisiaca s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov.

(2) Telesná kultúra zahŕňa aj činnosti zabezpečujúceho charakteru, najmä prípravu kvalifikovaných odborníkov, vedeckovýskumnú činnosť, zdravotné, ekonomické a materiálno-technické podmienky.

Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry

§ 4

(1) Telesnú kultúru organizujú a rozvíjajú

a) Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy2) na úseku starostlivosti o telesnú kultúru a národné výbory,

b) ďalšie štátne orgány s osobitnými úlohami,

c) telovýchovné, športové a turistické združenia.1)

(2) Telesnú kultúru môžu organizovať a rozvíjať

a) iné združenia,1)

b) štátne podniky, družstvá a iné organizácie,

c) podnikatelia3) v oblasti telesnej kultúry,

d) neorganizovaní účastníci pohybových aktivít.

§ 5

(1) Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky plní na úseku starostlivosti o telesnú kultúru najmä tieto úlohy:

a) riadi výkon štátnej správy,

b) určuje v súčinnosti so všetkými subjektami, ktoré organizujú a rozvíjajú telesnú kultúru, koncepciu rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie,

c) utvára právne, personálne, vedeckovýskumné, sociálne, organizačné, zdravotné, ekonomické a materiálno-technické podmienky na rozvoj telesnej kultúry,

d) podporuje telovýchovnú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

e) podporuje činnosť združení zaoberajúcich sa telovýchovnou, športovou a turistickou činnosťou,

f) stará sa o štátnu športovú reprezentáciu,

g) podporuje myšlienky olympijského hnutia,

h) určuje podmienky na prípravu a výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry,

i) podieľa sa na usporadúvaní významných telovýchovných, športových, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,

j) zabezpečuje povinnú a záujmovú telesnú výchovu na školách všetkých stupňov a druhov,

k) zabezpečuje prípravu a ďalšie vzdelávanie vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti telesnej kultúry,

l) zabezpečuje prípravu a výber športových talentov, výkonnostný a vrcholový šport v rezorte,

m) kontroluje využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti telesnej kultúry podľa osobitných predpisov.4)

(2) Národné výbory vykonávajú štátnu správu na úseku starostlivosti o telesnú kultúru pri plnení úloh podľa odseku 1 vo svojich územných obvodoch a v súlade so svojou pôsobnosťou podľa osobitných predpisov5) s výnimkou úloh uvedených pod písmenami a), f), g), h), k) a utvárania právnych a vedeckovýskumných podmienok pre rozvoj telesnej kultúry.

(3) Osobitné úlohy v štátnej starostlivosti o telesnú kultúru plnia:

a) Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na preventívnom ovplyvňovaní zdravia obyvateľstva, zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť podľa špecifických potrieb telesnej kultúry, boj proti dopingu a podieľa sa na príprave športovej reprezentácie, na zabezpečení programu sociálnej rehabilitácie k pohybovej aktivite pre zdravotne postihnutých občanov podľa osobitných predpisov,

b) Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním športových potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu,

c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa stará o zabezpečovanie a rozvoj výkonnostného a vrcholového športu v rezorte,

d) iné ústredné orgány štátnej správy najmä pri utváraní materiálnych podmienok pre rozvoj telesnej kultúry.

§ 6

Telovýchovné, športové a turistické združenia1) vyvíjajú svoju činnosť v súlade s koncepciou rozvoja telesnej kultúry a podieľajú sa na jej uskutočňovaní na základe svojich záujmov a potrieb.

§ 7

Financovanie telesnej kultúry

Telesná kultúra sa financuje

a) z výnosov Sazky a Športky, iných lotérií a podobných hier,6)

b) z príjmov z podnikateľskej a hospodárskej, telovýchovnej, športovej, kultúrno-spoločenskej činnosti a zo služieb,

c) z prostriedkov štátneho rozpočtu,

d) z dotácií, príspevkov a darov,

e) z príjmov z reklám a sponzorskej činnosti,

f) z iných zdrojov.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

Majetok slúžiaci telesnej kultúre a disponovanie s ním upravujú osobitné predpisy.7)

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2) § 1 ods. 3 zákona SNR č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

3) § 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

4) Vyhláška č. 75/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť.Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 123/1978 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129 publikované v Zbierke zákonov pod č. 66/1982 Zb.

5) Zákon SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov.

6) Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

7) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 174/1989 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v Slovenskej socialistickej republike (rozpočtové pravidlá); Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.); vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom; zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií.