Zákon č. 197/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do06.06.1991
Účinnosť od 18.05.1990 do06.06.1991
Zrušený 196/1991 Zb.

OBSAH

197

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. mája 1990,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej sa mení takto:

1. V § 1, § 2 ods. 1, § 4 ods. 1 a § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „socialistickej“ a „socialistická“.

2. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v duchu československého socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu“.

3. § 8 znie:

㤠8

(1) Základnou organizačnou zložkou členskej základne je miestny odbor Matice slovenskej (ďalej len „miestny odbor“), ktorý združuje individuálnych, kolektívnych a čestných členov.

(2) Činnosť miestnych odborov vyplýva z poslania a úloh Matice slovenskej s prihliadnutím na miestne potreby a podmienky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.