Zákon č. 195/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do27.08.1990
Účinnosť od 01.07.1990 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

195

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. mája 1990

o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

(1) Z doterajšieho Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky sa zriaďuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, civilnú službu, mzdy a iné odmeny za prácu, sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť a rozvoj populácie a rodinu a ďalšie otázky sociálnej politiky.

(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-preventívnu a hygie-nickú starostlivosť, zdravotnícke školy, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje a pre farmaceutický priemysel.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. c) znie:

c) Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky,“.

2. V § 1 ods. 1 písm. g) a h) znejú:

g) Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky,

h) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená i) až o).

3. § 9 ods. 2 znie:

(2) Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej republiky.“.


Čl. III

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza

a) z Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky na úseku pracovnoprávnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky,

b) zo Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj na úseku práce a miezd,

c) z Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky na úseku miezd a odmien za prácu

na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.

(2) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 prechádzajú na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov.

(3) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku liečebno-preventívnej a hygienickej starostlivosti, zdravotníckych škôl, prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a farmaceutického priemyslu, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

(4) Podrobnosti o prechode práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa najmä vymedzí okruh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí rozsah zmeny plánu práce v súvislosti s prechodom pôsobnosti na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čl. IV

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákonov tento zákon meniacich a doplňujúcich.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.