Zákon č. 193/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva

(v znení č. 84/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 20.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem Čl. IV bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového zákona o dani z príjmov obyvateľstva

193

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dôchodkovej dane“.

2. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Správu dôchodkovej dane od organizácií, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, a od individuálnych podnikateľov, ktorí sú zapísaní v podnikovom registri,1) vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo a individuálny podnikateľ miesto trvalého bydliska.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 3 znie:

(3) Výnos poľnohospodárskej dane od občanov je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos

a) dane z pozemkov príjmom rozpočtu každého miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého ležia pozemky,

b) dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Výnos z poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej bez pozemkov3) je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník trvalé bydlisko.“.

3. V § 2 ods. 1 sa slová „finančné správy.“ nahrádzajú slovami „daňové úrady.“.

4. § 2 ods. 2 znie:

(2) Správu poľnohospodárskej dane od organizácií, ktorej výnos je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor“) a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonáva daňový úrad, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.“.

5. § 2 ods. 3 znie:

(3) Správu poľnohospodárskej dane z pozemkov od občanov vykonáva miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.“.

6. § 2 ods. 4 znie:

(4) Správu poľnohospodárskej dane z príjmu občanov z poľnohospodárskej výroby vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je miestny národný výbor, do rozpočtu ktorého plynie výnos tejto dane.“.

Čl. IV

1. Výnos dane z príjmov obyvateľstva je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník trvalé bydlisko. Ak ide o daňovníka, ktorý nemá v Slovenskej republike trvalé bydlisko, ale obvykle sa tu zdržuje, je výnos dane z príjmov obyvateľstva príjmom rozpočtu toho miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého sa obvykle zdržuje. Ak ide o daňovníka, ktorý nemá v Slovenskej republike trvalé bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržuje, je výnos tejto dane príjmom rozpočtu Obvodného národného výboru Bratislava I.

2. Výnos dane z príjmov obyvateľstva z príjmov z poľnohospodárskej výroby vykonávanej na pozemkoch je príjmom rozpočtu miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého daňovník užíva pozemky. Ak daňovník užíva pozemky v územných obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, je výnos tejto dane príjmom rozpočtu toho miestneho národného výboru, v územnom obvode ktorého má daňovník najväčšiu časť pozemkov.


Čl. VI

Dňom účinnosti tohto zákona stráca pre územie Slovenskej republiky platnosť ustanovenie § 14 ods. 2 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem Čl. IV bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového zákona o dani z príjmov obyvateľstva.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

3) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 172/1988 zb. o poľnohospodárskej dani.