Zákon č. 192/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb.

192

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 včítane nadpisu znie:

㤠6

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.“.

2. V § 15 písm. a) a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v osobnom vlastníctve“.

3. § 22 včítane nadpisu znie:

㤠22

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

c) do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.“.

4. V § 23 sa vypúšťa odsek 5.

5. § 24 znie:

㤠24

Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.“.


Čl. II

Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.