Zákon č. 191/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 18.05.1990 do28.02.1994
Zrušený 37/1994 Z. z.

191

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. mája 1990

o Národnej cene Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Národná cena Slovenskej republiky (ďalej len „Národná cena“) sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav uznania za vynikajúce zásluhy o Slovenskú republiku a o Slovákov doma i v zahraničí, za tvorivé výsledky alebo výkony v oblasti vedy, umenia a kultúry, ktoré obohatili ľudské poznanie alebo vytvorili veľké kultúrne a umelecké hodnoty.

§ 2

(1) Národnú cenu udeľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po prerokovaní vo výboroch Slovenskej národnej rady.

(2) Návrhy na udelenie Národnej ceny môžu Predsedníctvu Slovenskej národnej rady podať poslanci Slovenskej národnej rady, výbory Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky, iné štátne orgány, organizácie a občania.

§ 3

(1) Vyznamenaným jednotlivcom patrí čestný titul „Nositeľ Národnej ceny Slovenskej republiky“; o udelení Národnej ceny dostanú listinu, plaketu a majú právo nosiť stužku symbolizujúcu Národnú cenu.

(2) Vyznamenaným kolektívom patrí čestný titul „Nositeľ Národnej ceny Slovenskej republiky“; o udelení Národnej ceny dostanú listinu a plaketu.

(3) S udelením Národnej ceny je spojená finančná odmena.

§ 4

Náležitosti návrhov na udelenie Národnej ceny, spôsob predkladania a prerokúvania, podrobnosti o udeľovaní Národnej ceny, o výške odmeny, ako aj podrobnosti o vykonávaní oprávnení podľa § 3 upraví štatút Národnej ceny, ktorý schvaľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


§ 5

Zrušuje se zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 61/1987 Zb.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.