18

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 10. ledna 1990

o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Úvodní ustanovení

K zajištění vývoje mezd v proporcích vymezených výstupy státního plánu se stanoví regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku nad stanovenou hranici (dále jen „regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků“).

§ 2

Rozsah platnosti

Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků provádějí národní výbory za své drobné provozovny a rozpočtové a příspěvkové organizace řízené ústředními orgány státní správy České socialistické republiky nebo národními výbory, které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady limitem1) (dále jen „organizace“).

§ 3

Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů

(1) Základem regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů je částka překročení mzdových a ostatních osobních nákladů zjištěná podle zvláštních předpisů2) za kalendářní rok nebo za jeho část, zanikne-li organizace před skončením kalendářního roku nebo vznikne-li v průběhu roku.

(2) Sazba regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů činí 200 % ze základu regulačního odvodu.

(3) Organizace provedou regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů poprvé za rok 1990 s výjimkou regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů prováděného národními výbory za drobné provozovny, který se poprvé provede za rok 1991.

Regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků

§ 4

(1) Základem regulačního odvodu za přírůstek mzdových prostředků je částka přírůstku mzdových prostředků, kterou zjistí organizace tak, že od skutečného objemu mzdových prostředků za kalendářní rok odečte skutečný objem mzdových prostředků za výchozí rok upravený podle odstavce 2.

(2) Skutečný objem mzdových prostředků za výchozí rok organizace zvýší o

a) 3 % v prvém kalendářním roce a o další 3 % za každý další kalendářní rok,

b) procentní zvýšení skutečného přepočteného počtu pracovníků v kalendářním roce proti výchozímu roku,

c) částku zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě z prostředků, které si podle zvláštních předpisů2) doplní organizace do fondu odměn od všech organizací nebo orgánů,

d) rozdíl, o který odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tematických úkolů, jakož i plnění (mzdy, ostatní odměny za práci a náhrady mezd) spojená se zabezpečováním opatření k obraně v národním hospodářství, pokud jsou hrazená ze státního rozpočtu, zúčtované k výplatě v kalendářním roce převyšují tyto odměny a plnění zúčtované k výplatě ve výchozím roce.

(3) Výchozím rokem je rok 1989. Pro organizace vzniklé po 1. lednu 1989 je výchozím rokem ten rok, za který mohou poprvé zjistit skutečný objem mzdových prostředků.

(4) Sazba regulačního odvodu za přírůstek mzdových prostředků činí ze základu tohoto odvodu

sazba při procentním přírůstku mzdových prostředků proti stavu výchozího roku
50 % do 1 %
100 % do 2 %
150 % do 3 %
200 % nad 3 %

(5) Procentní přírůstek mzdových prostředků proti stavu výchozího roku zjistí organizace podílem skutečného objemu mzdových prostředků za kalendářní rok a skutečného objemu mzdových prostředků za výchozí rok upraveného podle odstavce 2.

§ 5

Organizace provedou regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků poprvé za kalendářní rok následující po výchozím roce (§ 4 odst. 3).


Společná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků (dále jen „regulační odvody“) organizace vypočítají a výpočet předloží příslušné finanční správě3) do 15. února po uplynutí roku, za který se regulační odvody provádějí. Finanční správa může v odůvodněných případech lhůtu pro podání výpočtu prodloužit, nejdéle však do konce února.

(2) Regulační odvody provádějí organizace z fondu odměn. Nevytváří-li organizace fond odměn, provádějí regulační odvody ze mzdových prostředků.

§ 7

Regulační odvody jsou splatné ve lhůtě stanovené pro předložení jejich výpočtu.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pitra v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.

2) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1989 Sb.

3) Zákon ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správach.