Vyhláška č. 170/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 15.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.

170

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky

z 3. mája 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách

Federálny cenový úrad podľa § 104 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy, Ministerstvo financií cien a miezd Českej republiky podľa § 6 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 23/1989 Zb. a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 27/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. 1

Zoznam výrobkov a výkonov, pri ktorých sa uplatňujú zmluvné ceny a zmluvné prirážky a zrážky (ďalej „zoznam“), ktorý tvorí prílohu vyhlášky Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách, sa mení a dopĺňa takto:

1.V I. časti zoznamu sa dopĺňa položka č. 3., ktorá znie:

3. Nájom a podnájom nebytových priestorov (ďalej len „nájom“) vo vlastníctve občanov; cena (ďalej len „nájomné“) včítane služieb spojených s nájmom sa dojednáva v rámci maximálnych cien spôsobom a za podmienok ustanovených v položke č. 252a. II. časti zoznamu.“.

2. V II. časti zoznamu sa v položke č. 155. druhá veta vypúšťa.

3. V II. časti zoznamu položka č. 251. znie:

251. Odplatné prevody vlastníctva alebo práva hospodárenia k nehnuteľnosti, ak osobitné predpisy neustanovujú inak;48a) ak ide o prevod na česko-slovenský subjekt so zahraničnou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt, je zmluvná cena platná až po jej registrácii48b) Ministerstvom financií, cien a miezd Českej republiky alebo Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky podľa sídla nehnuteľnosti. Nehnuteľnosťou sa pre potreby tejto vyhlášky rozumejú pozemky, trvalé porasty, vodné plochy a stavby už používané.“.

4. V II. časti zoznamu položka č. 252. znie:

252. Odplatné užívanie nehnuteľností včítane služieb s ním spojených, ak osobitné predpisy49) neustanovujú inak a okrem nájmu nebytových priestorov oceňovaného podľa položky č. 252a. tohto zoznamu.“.

5. II. časť zoznamu sa dopĺňa o položku č. 252a., ktorá znie:

„252a.

1. Nájom nebytových priestorov včítane služieb s ním spojených. Nájomné podľa tejto položky platí pre všetky formy vlastníctva, ako aj práva hospodárenia s nebytovými priestormi, pokiaľ sú prenajímateľmi česko-slovenské subjekty. V prípade prenájmu cudzím štátnym občanom, zahraničným právnickým osobám, právnickým osobám so zahraničnou účasťou sa nájomné dojednáva dohodou.49a) S rozpočtovými a príspevkovými oragnizáciami možno zmenu dosiaľ platného nájomného dojednať až na obdobie od 1. januára 1991.

2. Nájomné (bez pripočítania ceny služieb) sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z ročných sadzieb za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru, ktoré sú na účely

a) obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností..... 190,- Kčs b) výrobné, dielenské, skladové a na účely garáží a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností................................. 165,- Kčs c) spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností................................................................... 130,- Kčs d) ostatné nebytové priestory, predovšetkým provizóriá.....96,- Kčs.

3. Nájomné za užívanie ateliérov umelcami49b) sa dojednáva do výšky maximálnych cien, ktorými sú ceny určené podľa predpisu o úhrade za užívanie bytov.49c)

4. Ceny služieb spojených s užívaním nebytového priestoru sa dojednávajú v prípadoch, keď pre príslušný výkon nie sú ceny určené.

5. Miestny národný výbor môže s prihliadnutím na atraktivitu prostredia alebo výhodnosti polohy nebytového priestoru určiť objekty, prípadne lokality, kde možno dojednať nájomné bez obmedzenia uvedeného v odseku 2.


Čl. 2

Odplatné prevody vlastníctva, prípadne práva hospodárenia k nehnuteľnosti na česko-slovenské subjekty so zahraničnou účasťou vykonané pred účinnosťou tohto predpisu sú nadobúdatelia povinní oznámiť orgánu uvedenému v položke č. 251. najneskôr do 31. 7. 1990 zaslaním odpisu prevodnej zmluvy.

Čl. 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č. 98/1967 Zb. o úhrade za užívanie nebytových priestorov.

Čl. 4

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. májom 1990.


Minister

poverený riadením Federálneho

cenového úradu:

Ing. Dvořák v. r.

Minister financií, cien

a miezd ČR:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien

a miezd SR:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

48a) Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky č. 182/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení neskorších predpisov.

48b) § 6 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1985 Zb. o štátnom riadení cien.

49) Vyhláška č. 200/1956 Ú. l. o nájomnom z pozemkov, na ktorých sa ťažia piesky.Vyhláška č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom

49a) § 7 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

49b) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

49c) Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.