Zákon č. 168/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre

(v znení č. r1/c69/1990 Zb.)

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do24.03.1998
Účinnosť od 01.06.1990 do24.03.1998
Zrušený 314/1996 Z. z.

168

ZÁKON

zo 7. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákonov č. 71/1967 Zb., č. 147/1969 Zb., č. 29/1978 Zb. a č. 196/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi a organizáciami aj občanmi prislúcha prokuratúre, na ktorej čele stojí generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

2. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Postavenie a oprávnenie prokurátorov pred súdmi a štátnymi notárstvami upravujú osobitné zákony.“.

3. V § 1 sa doterajšie odseky 2, 3 a 4 označujú ako odseky 3, 4 a 5. Doterajší odsek 5 sa vypúšťa.

4. § 2 znie:

㤠2

(1) Prokuratúra stráži, presadzuje a upevňuje zákonnosť bez ohľadu na akékoľvek miestne vplyvy, zabezpečuje jednotu zákonnosti na celom území republiky.

(2) Výkonom dozoru nad správnym a jednotným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov prokuratúra chráni

a) štát a jeho ústavné zriadenie,

b) politické, osobné, rodinné, pracovné, sociálne, bytové, majetkové a iné práva a zákonom chránené záujmy občanov,

c) práva a zákonom chránené záujmy organizácií,

d) bojaschopnosť ozbrojených síl aj ozbrojených zborov a disciplínu a poriadok v nich ustanovený.

(3) Celou svojou činnosťou prokuratúra prispieva k zvyšovaniu úcty k právnemu poriadku, k plneniu občianskych povinností a k rešpektovaniu občianskych práv a slobôd.“.

5. § 3 ods. 1 písm. a), d) znejú:

a) dozorom nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi,

d) účasťou a uplatňovaním oprávnení v konaní pred súdmi a štátnymi notárstvami podľa osobitných zákonov.“.

§ 3 ods. 3 sa vypúšťa.

6. V § 4 sa slovo „socialistickej“ vypúšťa.

7. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistickej“.

8. § 9 ods. 2 znie:

(2) Prokurátori sú oprávnení zúčastniť sa s poradným hlasom na zasadaní národných výborov a ich orgánov a iných orgánov štátnej správy.“.

9. § 10 znie:

㤠10

(1) Prokurátori pôsobia na to, aby orgány štátnej správy, národné výbory a organizácie samy zabezpečovali dodržiavanie zákonnosti tak pri výkone svojej pôsobnosti, ako aj v podriadených orgánoch a dbali na to, aby ten, kto zavinil jej porušenie, bol volaný na zodpovednosť.

(2) Prokurátori dozerajú, či a ako kontrolné orgány plnia svoje povinnosti pri zabezpečovaní zákonnosti uložené im právnymi predpismi a pôsobia svojimi prostriedkami na odstránenie zistených závad.“.

10. § 11 znie:

㤠11

(1) Ministerstvá, iné orgány štátnej správy, národné výbory a organizácie sú povinné pomáhať prokurátorom pri plnení ich úloh, v ustanovenej lehote vyhovovať ich dožiadaniam, najmä im požičiavať spisy a doklady a podávať im vysvetlenia a umožniť im za účelom zistenia, či sú zachovávané zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, vstup do svojich úradných budov a ďalších objektov.

(2) Na plnenie úloh ustanovených v tomto zákone napomáhajú prokurátorom aj súdy a štátne notárstva najmä tým, že im požičiavajú spisy a doklady.

(3) Prokurátori sú oprávnení vyžadovať od štátnych orgánov a organizácií vykonanie previerok a revízií, pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonnosti, prípadne, že bol spáchaný trestný čin. Tieto orgány a organizácie sú povinné žiadostiam v lehotách určených prokurátorom vyhovieť. Pokiaľ ide o náhradu nákladov s tým spojených, bude upravená osobitným predpisom.

(4) Povinnosti a oprávnenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na veci operačnej a mobilizačnej povahy.“.

11. V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „socialistickej“.

12. V § 12 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „socialistickej“ a „a jeho príčin“.

13. V § 13 ods. 4 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „500 Kčs“.

14. § 14 ods. 1 znie:

(1) Prokurátori vykonávajú dozor nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, národnými výbormi, organizáciami a jednotlivými občanmi a nad tým, aby nikto nebol nezákonne obmedzovaný vo svojich právach.“.

15. § 17 ods. 1 znie:

(1) Ministerstvám a iným orgánom štátnej správy, národným výborom a organizáciám podávajú prokurátori upozornenie za účelom odstránenia porušovania zákonov a iných právnych predpisov.“.

16. § 19 sa vypúšťa.

17. Názov oddielu 3 znie:

„Účasť a pôsobnosť prokurátora v konaní pred súdmi a štátnymi notárstvami“.

18. § 20 ods. 1 sa vypúšťa. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

19. § 33 znie:

㤠33

(1) Generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, generálni prokurátori republík a hlavný vojenský prokurátor riadia a kontrolujú činnosť všetkých im podriadených prokuratúr. Na plnenie úloh vydávajú príkazy a pokyny záväzné pre všetkých podriadených pracovníkov prokuratúry. Vydávajú tiež všeobecne záväzné predpisy, pokiaľ ich na to splnomocňuje zákon.

(2) Na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydáva generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry. Generálni prokurátori republík na zjednotenie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi republík vydávajú stanoviská záväzné pre podriadených prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry.

(3) Generálnych prokurátorov zastupujú v ustanovenom rozsahu ich námestníci. Jedným z námestníkov generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je hlavný vojenský prokurátor, ktorý zastupuje generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.“.

20. § 37 ods. 1 znie:

(1) Prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry môže byť ustanovený odborne vyspelý, bezúhonný občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý

a) dosiahol vek najemnej 24 rokov,

b) má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie,

c) po určený čas vykonával čakateľskú prax a úspešne zložil záverečnú skúšku,

d) nie je členom žiadnej politickej strany.1)“.

21. V § 37 ods. 3 sa vypúšťa posledná časť vety za bodkočiarkou.

22. § 39 znie:

㤠39

Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry zložia pri svojom prvom ustanovení do rúk nadriadeného prokurátora tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, že budem presadzovať a upevňovať zákonnosť, dbať pri plnení svojich povinností na záujmy republiky a zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach“.“.

23. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) O skončení pracovného pomeru rozhodne nadriadený prokurátor (§ 38) tiež vtedy, ak stratil prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry štátne občianstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo je členom politickej strany.1)“.

24. Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý znie:

㤠40a

(1) Ak uplynula lehota uvedená v § 47 ods. 1 na zavedenie kárneho konania, môže nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38 po zistení stanoviska komisie zriadenej za tým účelom pracovný pomer s prokurátorom alebo vyšetrovateľom prokuratúry okamžite skončiť prepustením, ak prokurátor alebo vyšetrovateľ porušil svoje povinnosti takým spôsobom, že stratil dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej funkcie.

(2) Opatrenie podľa odseku 1 možno vykonať do 1. júna 1991.“.

25. § 43 znie:

㤠43

Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry sú povinní pri plnení svojich úloh zachovávať zákony aj iné právne predpisy. Sú tiež povinní dbať na služobné príkazy a zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach, pokiaľ ich od tejto povinnosti pre určitý prípad neoslobodil nadriadený prokurátor oprávnený na rozhodnutie podľa § 38. Ďalej sú povinní zdržať sa pri výkone svojej funkcie aj v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry alebo znížiť dôveru občanov k nej.“.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

1. Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry, ktorí sú k dátumu účinnosti zákona členmi politickej strany,1) nestrácajú predpoklady pre výkon funkcie, ak do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona svoje členstvo v nich ukončia.

2. Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry zložia podľa § 39 sľub do rúk nadriadeného prokurátora v lehote do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona. Zloženie sľubu musí byť v tejto lehote umožnené. Ak prokurátori alebo vyšetrovatelia prokuratúry odmietnu zloženie sľubu, bude sa predpokladať, že sa pracovný pomer k dátumu odmietnutia sľubu skončil.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o prokuratúre, ako vyplýva z neskorších zákonov.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 15/1990 Zb. o politických stranách.