Zákon č. 166/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

166

ZÁKON

zo 7. mája 1990,

ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

1. K 31. 7. 1990 sa zrušuje Federálny úrad pre tlač a informácie.

2. Na Úrad Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prechádzajú k dátumu uvedenému v 1. bode práva a povinnosti

a) z pracovnoprávnych vzťahov, najmä uvedených v § 47 ods. 2 Zákonníka práce,

b) z majetkovoprávnych a iných vzťahov.

Čl. II

Zrušujú sa:

1. zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie;

2. § 111 a 112 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.