Ústavný zákon č. 161/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

OBSAH

161

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 3. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

V článku 24 v odseku 2 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie: „V súkromných školách a cirkevných školách sa môže právo na vzdelanie zabezpečovať za odplatu.“,

odsek 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.