Zákon č. 16/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990
Účinnosť od 23.01.1990 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

16

ZÁKON

z 23. januára 1990,

ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom sa mení takto:

1. Prvá veta § 1 znie: „Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení zákona osobné požitky duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, a ak ide o duchovných tých cirkví a náboženských spoločností, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. decembru 1989, a to v rozsahu, ktorý určia štátne rozpočty Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.“.

2. § 2 znie:

㤠2

Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.“.

3. Ustanovenie § 7 sa zrušuje.


Čl. II

Všetky ustanovenia vykonávacích predpisov k zákonu č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom, ktoré odporujú tomuto zákonu, strácajú platnosť.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.