Oznámenie č. 157/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1990. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 503/1991 Zb. a nadobudli účinnosť 15. decembra 1991.

157

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti výnos zo dňa 24. apríla 1990 č. 3000/1990-C/4 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky.

Pre pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje tento výnos, strácajú platnosť:

1. Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov (reg. v čiastke 2/1981 Zb.) v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR č. Z-1291/1983-C/4 (reg. v čiastke 3/1984 Zb.), úprava Ministerstva zdravotníctva SSR č. Z-8938/1985-C/4 (reg. v čiastke 10/1985 Zb.) a výnosu Ministerstva zdravotníctva SSR č. 5989/1987-C/4 (reg. v čiastke 12/1987 Zb.).

2. Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia (reg. v čiastke 44/1980 Zb.) v znení úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-2691/1983, úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-2278/1983, úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-7054/1984 a úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 422-8627/1987.

3. Výnos ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 4774/1988, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR č. Z-6300/1980 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov a úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia (reg. v čiastke 10/1989 Zb.).

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a možno do neho nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SR, odboroch zdravotníctva KNV a v jednotlivých okresných ústavoch národného zdravia a ústavoch sociálnej starostlivosti.

Výnos nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1990.