Oznámenie č. 156/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa meni a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

156

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 2/1990 z 2. apríla 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 9/1985 Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky z 1. apríla 1985, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení výnosu č. 15/1988 zo 6. septembra 1988.

Výnosom, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie.

Výnos bol publikovaný v Informáciach Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č.7/1990 a v Spravodajcovi Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky v čiastke 3/1990. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky a vo všetkých organizáciach tohoto rezortu.