Oznámenie č. 152/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990. Zmeny výnosu boli vyhlásené výnosom č. 4 z 11. októbra 1991 (oznámenie č. 460/1991 Zb.) s účinnosťou od 8. novembra 1991.

152

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 3 z 19. apríla 1990 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorým sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 29. augusta 1980 č. 3800-FS/5-1980 o obmieňaní zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších zmien a doplnkov (reg. v čiastke 44/1980 Zb.).

Výnosom sa upravuje odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov - občianskych pracovníkov vojenskej správy a štátnych podnikov v pôsobnosti FMNO. Výnos vychádza z aplikácie zásad mzdových výnosov ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí ČR a SR. Výnos je určený útvarom a zariadeniam Česko-slovenskej armády a štátnym podnikom v pôsobnosti FMNO, v ktorych pracujú zdravotnícki pracovníci.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990, je uverejnený v Zborníku výnosov FMNO ročník 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve národnej obrany.