Oznámenie č. 151/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990

151

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákoníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 2/1990 z 12. apríla 1990 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film.

Výnosom sa preberá pre odmeňovanie technicko-hospodárskych pracovníkov výnos ústredného riaditeľa Československého filmu z 13. decembra 1988 č. 60 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu v znení neskorších zmien a úprav. Výnos je určený pre štátny podnik Česko-slovenský armádny film.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990, je uverejnený v Zborníku výnosov FMNO ročník 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministestve národnej obrany.