Oznámenie č. 150/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990

150

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 1 z 2. apríla 1990, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie vydaný rozkazom ministra národnej obrany ČSSR č. 6 zo 7. apríla 1988 (reg. v čiastke 10/1988 Zb.).

Výnosom sa rozširuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie o ďalšie povolania (fotograf, fotolaborant, rádiotelegrafista, rádiofonista na letisku, prevádzkoví údržbári v špeciálnych skúšobniach leteckých motorov, robotník v chemickej výrobe, povolania vykonávané na pracoviskách s preukázanými chemickými karcinogénmi – opravách brzdového obloženia nákladných automobilov a bojových vozidiel) a umožňuje priznať II. pracovnú kategóriu i pracovníkom pracujúcim v zdravotne obťažných oblastiach Líbye.

Výnos je určený všetkým útvarom a zariadeniam Česko-slovenskej armády, štátnym podnikom v pôsobnosti FMNO a odborom sociálneho zabezpečenia ONV.

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1990, je uverejnený v Zborníku výnosov FMNO ročník 1990 a možno doň nazrieť na všetkých okresných vojenských správach a odboroch sociálneho zabezpečenia ONV.

Výnos možno za úhradu objednať na Federálnom ministerstve národnej obrany, pošt. úrad Praha 61/37, PSČ 160 01.