15

ZÁKON

z 23. januára 1990

o politických stranách

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

(1) Občania majú právo sa v demokratickom duchu združovať v politických stranách. Výkon tohto práva slúži občanom na ich účasť na politickom živote spoločnosti, najmä na vytváranie zastupiteľských orgánov štátu.

(2) Účelom tohto zákona je upraviť vznik a zánik politických strán.

Podmienky vzniku politickej strany

§ 2

(1) Vznik politickej strany podlieha zápisu do evidencie politických strán (ďalej len „evidencia“), ktorú vedú Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Politická strana sa eviduje v jednej alebo v oboch republikách.

(2) Oznámenie pre evidenciu podáva prípravný výbor politickej strany (ďalej len „prípravný výbor“), ktorého členovia musia byť československými štátnymi občanmi staršími ako 18 rokov. Oznámenie podpíšu všetci členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto je splnomocnencom, ktorý je oprávnený konať v ich mene. K oznámeniu prípravný výbor pripojí

a) petíciu aspoň jedného tisíca občanov požadujúcich, aby politická strana vznikla. K podpisu pod petíciu musí občan uviesť svoje meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko;

b) stanovy (organizačný poriadok) politickej strany, v ktorých musí uviesť:

1. názov politickej strany, ktorý sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Československej socialistickej republiky;

2. sídlo;

3. programové ciele, ktoré nesmú byť v rozpore s ústavou a zákonmi;

4. orgány, spôsob ich demokratického ustanovenie a určenia orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene politickej strany;

5. ustanovenie o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ majú konať vo svojom mene.

§ 3

(1) Ak má oznámenie pre evidenciu náležitosti podľa § 2 ods. 2, ministerstvo zapíše politickú stranu do evidencie najneskôr do troch dní odo dňa, keď mu oznámenie došlo, a zároveň vydá o tom prípravnému výboru osvedčenie.

(2) Ak oznámenie pre evidenciu nemá náležitosti podľa § 2 ods. 2 alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravnný výbor upozorní do troch dní od doručenia oznámenia s tým, že dokiaľ nebudú tieto závady odstránené, zápis do evidencie sa nemôže vykonať.

§ 4

Dňom zápisu do evidencie vznikne politická strana ako právnická osoba. Politickú činnosť môže vyvíjať na území republiky, ktorej ministerstvom je evidovaná.

§ 5

Zmenu svojich stanov (organizačného poriadku) oznámi politická strana ministerstvu do 15 dní.

§ 6

Zánik politickej strany

Ak politická strana rozhodne o svojom dobrovoľnom rozpustení, rozdelení alebo zlúčení s inou organizáciou, oznámi to ministerstvu, ktoré ju vyjme z evidencie politických strán najneskôr do troch dní odo dňa, keď mu oznámenie došlo. Dňom vyňatia z evidencie politická strana zaniká.

§ 7

Hospodárenie politických strán

Pre hospodárenie politických strán platia predpisy o hospodárení spoločenských organizácií.1)

§ 8

Politické hnutia

Na volebné a iné politické účely môžu vznikať politické hnutia (zoskupenia) ako právnické osoby. Môžu sa v nich zoskupovať politické strany i spoločenské organizácie, ako aj občania. Platia o nich primerane ustanovenia tohto zákona.


Záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Za politické strany už vzniknuté sa považujú Československá strana ľudová, Československá strana socialistická, Demokratická strana, Komunistická strana Československa a Strana slobody. Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu sú politickými hnutiami podľa tohto zákona.

(2) Politické strany a politické hnutia uvedené v odseku 1 sú právnickými osobami.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Hospodársky zákonník (úplné znenie č. 80/1989 Zb.), predovšetkým § 97-106.