Oznámenie č. 148/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

148

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. g) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 24. apríla 1990 č. F 32-17596-7201-200490, ktorým sa dopĺňa výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. januára 1990 č. F 32-12 897-7201-050190 o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami (reg. v čiastke 8/1990 Zb.).

Výnos z 24. apríla 1990 ustanovuje, že sa na účely poskytovania náborového príspevku a náhrad podľa vyhlášky č. 33/1974 Zb. ustanovených výnosom z 12. januára 1990 do doby trvania pracovného pomeru započítava aj doba od 1. januára do 31. januára 1990, ak pracovný pomer vznikol najskôr 1. januára 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Výnos bol zaslaný Federálnemu ministerstvu hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Federálnemu ministerstvu palív a energetiky, Federálnemu ministerstvu dopravy, ministerstvám priemyslu republík, ministerstvám výstavby a stavebníctva republík, ministerstvám poľnohospodárstva a výživy republík a Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR; výnos je prístupný na týchto ústredných orgánoch a na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.