Vyhláška č. 146/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

146

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky

z 28. apríla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov

Štátna banka česko-slovenská, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb. o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom, vyhlášky Ministerstva financií ČSR č. 27/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 47/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1969 Zb., vyhlášky Ministerstva financií SSR č. 35/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 47/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1969 Zb. a v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb. o odmenách za poskytovanie peňažných služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vkladá nad názov „I. Vklady na vkladných knižkách“ a novo znie:

㤠1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie peňažných služieb občanom, ktoré poskytujú banky, sporiteľne, prípadne iné organizácie (ďalej len „organizácie“) oprávnené poskytovať tieto služby podľa osobitných predpisov.1)

(2) Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom sporiteľňa rozumie organizácia podľa odseku 1. Pod pojmom úradovňa sa rozumejú pobočky alebo zastupiteľstvá alebo iné organizačné jednotky organizácie.“.

2. V § 2 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „ukladať“ dopĺňa slovo „najmä“.

3. § 3 znie:

㤠3

Náležitosti vkladných knižiek a dokladov o iných vkladových vzťahoch určuje organizácia tak, aby bola zabezpečená preukazaná identifikácia vkladového vzťahu.“.

4. § 4 sa vypúšťa.

5. V § 5 ods. 1 prvá veta znie: „Organizácia prijíma na vkladnú knižku vklady a vykonáva z nej výplaty, ak vkladateľ požiada o prijatie vkladu alebo o výplatu v úradovni, ktorá vedie vklad.“.

6. V § 5 ods. 2 znie:

(2) Prijať vklad na vkladnú knižku alebo z nej vykonať výplatu môže za dohodnutých podmienok aj iná úradovňa tej istej organizácie, než v ktorej sa vklad vedie. Pri výbere vkladu v inej úradovni je ten, kto vklad vyberá, povinný preukázať svoju totožnosť.“.

7. V § 5 sa za odsek 2 dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Nakladanie s vkladom na vkladných knižkách v inej organizácii, než ktorá vedie vklad, je možné, len pokiaľ je to zmluvne dojednané medzi organizáciami, a to za dohodnutých podmienok.“.

8. V § 15 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1000 Kčs“.

9. § 17 znie:

㤠17

(1) Z vkladov na vkladných knižkách platí organizácia občanom úrok. Organizácia určuje, prípadne mení úrokovú sadzbu z vkladov občanov v rámci opatrení vyhlasovaných Štátnou bankou česko-slovenskou v Zbierke zákonov.2)

(2) Organizácia môže poskytovať občanom aj iné majetkové výhody, ktorých výšku určí pri jednotlivých druhoch vkladov na základe úrokovej sadzby pre obdobný druh vkladu.“.

10. § 18 sa vypúšťa.

11. § 19 znie:

㤠19

Vklady na výherných vkladných knižkách sa zúčastňujú žrebovania na získanie výhry, prémie alebo inej majetkovej výhody.“.

12. § 20 znie:

㤠20

(1) Určenie výhier, prémií alebo iných majetkových výhod žrebovaním upravuje herný plán, ktorý vydáva organizácia. Do žrebovania sa nesmie herný plán meniť v neprospech občanov.

(2) Herný plán určí rozsah žrebovania, žrebovacie obdobie, počet, výšku a spôsob žrebovania výhier, prémií alebo iných majetkových výhod.

(3) Herný plán zverejňuje organizácia takým spôsobom, aby sa zabezpečila dostatočná informovanosť občanov.

(4) Žrebovanie musí byť verejné a na zabezpečenie jeho priebehu i kontroly ustanoví organizácia žrebovaciu komisiu s účasťou verejnosti.“.

13. § 21 znie:

㤠21

O založenie vkladu na cestovnej vkladnej knižke, o prijatí ďalších vkladov na túto knižku a o výplaty z nej môže vkladateľ za dohodnutých podmienok požiadať v úradovniach organizácií a prostredníctvom pôšt.“.

14. § 22 a 23 sa vypúšťajú.

15. § 24 znie:

㤠24

(1) Z vkladov občanov na bežných účtoch platí organizácia občanom úrok, pokiaľ nie je medzi občanom a organizáciou dohodnuté, že sa bežný účet neúročí. Organizácia určuje, prípadne mení úrokovú sadzbu z bežných účtov občanov v rámci opatrení vyhlasovaných Štátnou bankou česko-slovenskou v Zbierke zákonov.2)

(2) V prípade dojednania pôžičky na bežnom účte platia úrokové sadzby pre pôžičky občanom.“.

16. V § 26 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa text v zátvorke.

17. § 32 znie:

㤠32

Organizácia môže s občanom písomne dohodnúť, že mu poskytne peňažnú pôžičku a že občan pôžičku s úrokami splatí dojednaným spôsobom v dohodnutej lehote. Zároveň môže písomne dohodnúť aj účel, na ktorý sa pôžička poskytne.“.

18. § 33 sa vypúšťa.

19. § 34 znie:

㤠34

(1) Z pôžičiek platí občan organizácii úrok. Organizácia dojedná úrokovú sadzbu z pôžičiek občanom v rámci opatrení vyhlasovaných Štátnou bankou česko-slovenskou v Zbierke zákonov.2)

(2) Pri pôžičkách nesplatených v lehote platí občan organizácii od začiatku omeškania zvýšenú úrokovú sadzbu, pokiaľ je jej výška dohodnutá v zmluve.“.

20. § 36 sa vypúšťa.

21. § 37 znie:

㤠37

Spôsob úročenia jednotlivých druhov vkladov a pôžičiek sa riadi obchodnými podmienkami organizácie.“.

22. § 39 a 40 sa vypúšťajú.

23. V § 41 sa vypúšťa odsek 1 a číselné označenie odseku 2.

24. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠41a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 1990

Zmluvy o pôžičkách uzavreté pre účinnosťou tejto vyhlášky sa riadia podmienkami platnými v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Predseda

Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Minister

financií, cien a miezd Českej republiky:

Ing. Nikodým v. r.

Minister

financií, cien a miezd Slovenskej republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

2) § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb.