Vyhláška č. 143/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 423/1991 Zb.

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky

z 27. apríla 1990

o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou sa mení takto:

1. § 3 ods. 2 znie:

(2) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť túto škodu. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.“.

2. V § 11 ods. 1 sa slová „po poistnej udalosti“ nahradzujú slovami „po udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne“.

3. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „s poistnou udalosťou“ nahradzujú slovami „so vzniknutou škodou“.

4. § 17 ods. 1 znie:

(1) Poistné sa platí bez vyzvania poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave. Na doklade o zaplatení poistného treba uviesť štátnu poznávaciu značku motorového vozidla; ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, uvedie sa číslo motora.“.

5. V § 24 ods. 2 na konci vety sa vypúšťa bodka a pripájajú tieto slová: „alebo výpis z účtu vedeného v peňažnom ústave.“.

6. § 27 znie:

㤠27

Ak sa v tejto vyhláške neustanovuje inak, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak je poisteným občan; ak je poistenou organizácia, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Hospodárskeho zákonníka.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Minister:

Ing. M. Kováč CSc. v. r.