Nariadenie vlády č. 142/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kč

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do31.12.2007
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

142

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 23. apríla 1990

o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kčs

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa mincami po 10 Kčs.


§ 2

Toto nariadanie nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

v z. Čarnogurský v. r.